Geen participatieraad ‘Groene Ruimte Aalsmeer’

Aalsmeer – De gemeente Aalsmeer presenteert zich graag als ‘hét bloemendorp aan het water’. Helaas is het met de kwaliteit van het groen in de openbare ruimte slecht gesteld. Daarom hebben Jos Valentin en Jan Westerhof vorig jaar het initiatief genomen om te komen tot een Participatieraad Groene ruimte Aalsmeer. De raad zou het college van B&W gevraagd en ongevraagd advies moeten geven over de ontwikkeling en uitvoering van het beleid voor het groen in de leefomgeving, zowel binnen de bebouwde kom als in het buitengebied.

Het initiatief 

Als initiatiefnemers van ‘Groene ruimte Aalsmeer’ wilden Jos en Jan komen tot een platform van deskundigen dat meedenkt over alle aspecten van de ‘groene en blauwe ‘ ruimte in de gemeente, van het opstellen van een visie tot en met uitvoering van het onderhoud. Ook wilden ze samen met Aalsmeerse organisaties ideeën ontwikkelen om de kwaliteit en de kwantiteit van de Aalsmeerse groene ruimte te verbeteren en te vergroten. Het initiatief is afgelopen najaar en winter uitvoerig besproken met 17 organisaties verenigingen, stichtingen, actiegroepen en wijkoverlegplatforms, die zich nauw betrokken voelen bij het ‘groen en blauw’ in de gemeente Aalsmeer. 

De gesprekken hebben geresulteerd in een verzoek aan het college van B&W een participatieraad Groene Ruimte in te stellen. Groene ruimte Aalsmeer wilde gebruik maken van de brede kennis die bij Aalsmeerse organisaties en burgers aanwezig is om:

– Al in de voorbereidende fase mee te denken over gemeentelijke plannen vanaf de visie tot de uitvoering. 

– Mee te denken over (knelpunten bij de uitvoering van) aanleg en onderhoud van groen. 

– Mee te denken over participatie en participatievragen over groen en de resultaten daarvan zodat de kwaliteit van de participatie verbetert. 

– De wethouder gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien. 

– Gesprekspartner te zijn van de vele organisaties in Aalsmeer die groen een warm hart toedragen, zonder de activiteiten van deze organisaties over te nemen.  Door Groene ruimte Aalsmeer is als werkvorm voor een participatieraad gekozen om onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid te waarborgen.

Niet positief

Het door 17 organisaties gesteunde voorstel is afgelopen voorjaar besproken met wethouder Alink. Haar reactie was niet direct positief. Vertraagd door de coronacrisis heeft zij in juli besloten het verzoek niet te honoreren. Voor de initiatiefnemers en de organisaties, die hebben meegewerkt aan het voorstel, was deze uitkomst teleurstellend.

Groen en duurzaam

Als reactie op de afwijzing hebben de initiatiefnemers Jos Valentin en Jan Westerhof een brief gestuurd naar B&W en de gemeenteraad waarin het initiatief nogmaals is toegelicht. Momenteel beraden zij zich samen met de organisaties die het voorstel hebben gesteund hoe ze verder kunnen gaan met het streven Aalsmeer te vergroenen en duurzaam te maken. De gedachten gaan uit naar een platform, dat het gemeentelijk beleid kritisch volgt en samen met organisaties en inwoners ideeën ontwikkelt om te komen tot een groene maar ook duurzame gemeente Aalsmeer.