Extra vergadering over samenwerking gemeenten

Aalsmeer – Op dinsdag 24 november vindt een extra vergadering plaats van de commissie Maatschappij en Bestuur. De vergadering is geheel digitaal en te volgen via de livestream op de website van de gemeente Aalsmeer (www.aalsmeer.nl). Aanvang is 20.00 uur en voorzitter is Nanda Hauet. 

Eerste agendapunt is de toekomst dienstverlening Aalsmeer en samenwerking met de gemeente Amstelveen. De behandeling is gericht op het opdracht geven aan het college om in overleg met de gemeente Amstelveen, via een bestuurlijke opdracht, te komen tot nieuwe samenwerkingsafspraken per 1 januari 2022 en het college toestemming te verlenen om de wijziging van de Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen voor te bereiden. Tevens wordt gevraagd de middelen beschikbaar te stellen ten behoeve van de initiële voorbereidings- en transitiekosten van de nieuwe Aalsmeerse organisatie voor de komende twee jaar, exclusief eventuele frictiekosten, de besteding van deze initiële kosten af te stemmen met de Tijdelijke Commissie Toekomstige Dienstverlening (TCTD) en deze middelen te verwerken in de begroting bij de eerste begrotingswijziging. Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 10 december. Portefeuillehouders zijn de wethouders Robert van Rijn en Bart Kabout. 

‘Tuinieren buiten de kaders’

Verder wordt deze avond gesproken over de ontwikkelvisie ‘Tuinieren buiten de kaders’.  Dit onderwerp is doorgeschoven vanuit de commissie Ruimte en Economie van 17 november. De behandeling is gericht op het vaststellen van de deels aangepaste ontwikkelvisie Zwarteweg, de aangepaste ontwikkelvisie Opheliahof en af te zien van een aangepaste ontwikkelvisie Polderzoom fase 1 Noordwest. Ook wordt gevraagd kennis te nemen van de bij de visies horende programmering en doelgroepenbeleid en de financiële consequenties voor de grondexploitatie De Tuinen van Aalsmeer. Tevens wordt gevraagd in te stemmen met het vervolgproces van uitwerken van de visies in bestemmingsplannen en deze zo spoedig mogelijk voor te leggen aan de gemeenteraad ter vaststelling. Tot slot wordt gevraagd de twee aangepaste visies inclusief de financiële consequenties te verwerken in de grondexploitatie actualisatie per ultimo 2020 bij de jaarrekening. Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 3 december. Portefeuillehouder is wethouder Robert van Rijn. 

De planning is dat de vergadering wordt beëindigd om 22.00 uur. Later terugluisteren behoort tot de mogelijkheid.