De Hoeksteen, kerken en datacenters in commissie

Aalsmeer – Dinsdag 10 oktober vergaderde de commissie Ruimte van de gemeenteraad. Het was een beeldvormende vergadering, waarbij inwoners kunnen inspreken over de onderwerpen die op de agenda staan. Twee inwoners maakten gebruik van dit inspreekrecht.

Bestemmingsplan Ophelialaan-Jac P. Thijsselaan en beeldkwaliteitsplan De Hoeksteen

Doel van de plannen is het bieden van een kader voor de bouw van maximaal 22 woningen en het stellen van eisen aan de bebouwing en inrichting van de buitenruimte. Ook moet de grondexploitatie worden vastgesteld, zodat er een financieel kader is waarbinnen kosten kunnen worden gemaakt en opbrengsten kunnen worden gerealiseerd.

De aanleiding is het vertrek van basisschool De Hoeksteen. Het historisch waardevolle gebouw wordt op een passende wijze getransformeerd en blijft zo behouden. Ook wordt beoogd invulling te geven aan de wens om de zes goedkope koopwoningen op het achter terrein van de school als sociale huurwoningen op de markt te zetten. De heer Mekel stelde als inspreker de afwijkende afmetingen van de watergangen en groenstroken aan de orde. Wethouder Kabout zegde toe hierop met een gedetailleerd antwoord te komen. De voorliggende plannen leidden tot weinig vragen en gaan door naar de oordeelsvormende vergadering van 31 oktober aanstaande. 

Kerkenvisie

Voor het overgrote deel van de kerken is de toekomst onzeker, als gevolg van ontkerkelijking, vergrijzing, een tekort aan vrijwilligers en de hoge kosten voor onderhoud van de gebouwen en de energierekening. 

Doel van het raadsvoorstel is het in beeld brengen van de bedreigingen van het waardevolle religieuze erfgoed en het vergroten van het toekomstperspectief van kerken. Dit gebeurt in samenwerking met kerkeigenaren, bij wie het initiatief en het eindwoord ligt. Daarom wordt de raad verzocht het college de opdracht te geven een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om maatschappelijke voorzieningen en activiteiten in kerkgebouwen te stimuleren en om een platform Toekomst Kerken Aalsmeer op te richten om de krachten te bundelen. Het voorstel gaat door naar de oordeelsvormende vergadering van 31 oktober aanstaande.

Herstelbesluit bestemmingsplan Uiterweg-Plasoevers 2021

De door de Raad van State geconstateerde gebreken in de planregeling rond de jachthavenlocatie Uiterweg worden met dit voorliggende besluit hersteld. Inspreker de heer Revet van De Lente kan zich, net als de fracties, vinden in dit plan. Het voorstel gaat dan ook als akkoordstuk door naar de raad van 16 november.

Vaststellen paraplubestemmingsplan Datacenter Aalsmeer

Dit bestemmingsplan vormt het juridisch-planologisch kader voor datacenters in Aalsmeer en is in overeenstemming met de (provinciale) omgevingsverordening. Hiermee wordt het bouwen van grootschalige datacenters in Aalsmeer niet toegestaan. Het voorstel gaat als akkoordstuk door naar de raadsvergadering van 16 november aanstaande.