Controles tegen criminaliteit in sierteeltsector

Aalsmeer – Het is al langer bekend dat criminelen graag gebruikmaken van bestaande logistieke netwerken om bijvoorbeeld wapens en drugs te laten vervoeren. Vanwege de vele (inter-) nationale transportbewegingen die met de sierteelt gepaard gaan, is ook deze branche zeer interessant voor criminelen. Om criminele inmenging tegen te gaan, is onlangs de Transport Facilitated Organized Crime-week (TFOC) gehouden op alle veilinglocaties van Royal FloraHolland, waaronder Aalsmeer.

Bewustwording en preventie

Van 28 november tot 1 december vond de controleweek plaats. Naast de controles zelf, is deze week ook een aanleiding om gesprekken aan te gaan met chauffeurs en ondernemers om de bewustwording (en daarmee de weerbaarheid) te vergroten. Onder de noemer Weerbare Sierteeltsector werken overheidsinstanties en bedrijven uit de sector al enige jaren samen om het mooie van de sierteeltsector te beschermen en het kwetsbare aan te pakken. De focus ligt daarom op preventie door ondernemers te helpen weerbaar te worden, van kennis te voorzien om signalen van criminaliteit te herkennen, misstanden te melden en het doen van controles.  

Veilige werkomgeving

Ondernemers zijn gebaat bij een veilige werkomgeving en uit gesprekken blijkt dat zij het nut van de controles daarom inzien. Omdat ook voor hen het motto ‘tijd is geld’ opgaat, worden controles in de regel zodanig uitgevoerd dat een vrachtwagen -en dus de handel- niet onnodig lang stil hoeft te staan. Door op een efficiënte wijze actief te controleren, dragen de samenwerkingspartners bij aan een veilige werkomgeving en een eerlijke concurrentiepositie voor ondernemers die wèl alles volgens het boekje doen. Het doel is tegengaan van criminele inmenging en zo een veilige sierteeltsector. Misstanden die voorkomen gaan verder dan alleen drugssmokkel. Denk aan overtredingen van de arbeidstijdenwet op momenten van grote drukte op de veilinglocaties.

De controles van afgelopen week waren integraal. De politie Den Haag, politie Amsterdam en de Landelijke Eenheid voerden samen met de Belastingdienst, de Douane en de Nederlandse Arbeidsinspectie, twee dagen lang controles uit. Dit deden zij in samenwerking met de toezichthouders van de gemeenten Westland, Katwijk, Aalsmeer en Uithoorn, Royal FloraHolland, RIEC Den Haag en RIEC Amsterdam-Amstelland.

Bedrijven en vrachtwagens

Tijdens de controles zijn 9 bedrijven bezocht. Daarbij zijn in een aantal gevallen signalen van mogelijke betrokkenheid bij georganiseerde criminaliteit en/of overtreding van het reglement van Royal FloraHolland vastgesteld. In totaal 140 vrachtwagens werden volledig onderzocht, waarbij onder andere alle papieren gecontroleerd werden en gecontroleerd is of bijvoorbeeld de rij- en rusttijden overtreden werden. Met speciale speurhonden werd gezocht naar eventueel verboden vracht. Meer dan 10 processen-verbaal zijn opgemaakt vanwege overtredingen van de Arbeidstijdenwet en/of de Wet Wegvervoer Goederen. Bij een aantal bedrijven zal nog nader onderzoek volgen omdat er twijfels zijn over de arbeidsomstandigheden en er mogelijk sprake is van slecht werkgeverschap. Tot slot werd een gestolen trailer teruggevonden en is een partij Poolse sigaretten in beslag genomen waarover geen accijns betaald werd. Van de controles zijn 100 informatiemutaties opgemaakt.

Samenwerking sector en overheid

Naast de uitgevoerde controles waren de acties met name gericht op het vergroten van de bewustwording over de risico’s van criminele inmenging in de sierteeltsector. Tijdens de bedrijfsbezoeken werden gesprekken gevoerd met werknemers en werkgevers van bedrijven op de terreinen van Royal FloraHolland. Omdat deze werknemers en werkgevers zelf in de sierteeltsector actief zijn, kunnen zij als geen ander signaleren wanneer er dingen afwijken van het normale en mogelijk een indicatie zijn van criminele activiteiten. Door de gevaren te bespreken en tips te geven over het herkennen en melden van signalen, worden bedrijven in de sector niet alleen bewuster, maar ook weerbaarder. De bedrijfsbezoeken zorgen er zo voor dat de sector en de overheid nog beter samenwerken om criminele inmenging te bestrijden. 

Programma TFOC 

Het programma Transport Facilitated Organized Crime (TFOC) van de Landelijke Eenheid van de politie richt zich op het bestrijden en voorkomen van georganiseerde criminaliteit in de transportbranche in Nederland. En sluit daarom naadloos aan op het doel van het programma Weerbare Sierteeltsector. Voor de controleweek zijn daarom de handen ineengeslagen om chauffeurs, ondernemers en andere belangrijke spelers in de branche zo effectief mogelijk weerbaar te maken tegen criminele inmenging.