Concept voor bouw 9 woningen aan Hornweg

Aalsmeer – Dinsdag 6 januari heeft het college van burgemeester en wethouders de concept Startnotitie Hornweg 317 (bij de Palingstraat) vrijgegeven voor inspraak. Wethouder Gertjan van der Hoeven: “De projectontwikkelaar heeft het initiatief genomen voor de bouw van negen woningen. In samenspraak met de omwonenden willen we graag de voorwaarden bespreken en hen om advies vragen. De gemeenteraad neemt dan uiteindelijk, na alle partijen gehoord te hebben, een besluit over deze startnotitie.” Op dinsdag 27 januari wordt in de raadskelder van het gemeentehuis een bewonersavond gehouden van 19.30 tot 21.00 uur. Bewoners en natuurlijk ook belangstellenden zijn welkom.

Passen bij lintbebouwing

Een aantal jaren geleden is door de projectontwikkelaar Phanos bij de gemeente Aalsmeer een plan neergelegd voor de bouw van woningen langs het nu nog onbebouwde deel van de Hornweg bij de wijk Nieuw Oosteinde. Door het faillissement van Phanos is dit plan stil komen te liggen. Inmiddels heeft HSB Ontwikkeling uit Volendam dit project overgenomen. De negen woningen moeten passen bij de lintbebouwing van de Hornweg. Om de eisen die de gemeente zou willen stellen aan het project vast te leggen, is een concept startnotitie opgesteld. Door de ontwikkelaar zijn ter verduidelijking zogenaamde ‘artist’s impressions’ gemaakt van hoe de bebouwing er uit kan komen te zien. Deze en het concept van de notitie zijn te downloaden op www.aalsmeer.nl/hornweg 317.

Inspraak en advies

Van 16 januari tot 13 februari ligt de concept Startnotitie ter inzage in het gemeentehuis. Het college van B&W wil graag de mening en adviezen vernemen van belanghebbenden alvorens de Startnotitie voor besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. De adviezen en reacties kunnen worden gegeven op de bewonersavond van 27 januari. Tot 13 februari kunnen adviezen en inspraakreacties ook per post gestuurd worden aan de gemeenteraad van Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG Aalsmeer o.v.v concept Startnotitie Hornweg 317. Een email sturen kan ook: info@aalsmeer.nl onder vermelding van Startnotitie Hornweg 317. De omwonenden zijn inmiddels per brief geïnformeerd. Na de terinzagelegging worden de reacties verwerkt en wordt de concept Startnotitie met alle adviezen en inspraakreacties ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.