Commissie over ‘De Tuinen’ en Hornmeer

Aalsmeer – De commissie Ruimte & Economie heeft dinsdag 7 januari de eerste vergadering in 2020 gehouden. Er is onder andere gesproken over de grondexploitatie van ‘De Tuinen van Aalsmeer’. De fracties hadden hier weinig opmerkingen over. In het stuk worden voorstellen gedaan om het nadelige financiële resultaat van dit project te verbeteren. De fracties gaven aan zich over het algemeen te kunnen vinden in de gedane voorstellen en zullen in de raadsvergadering van 23 januari een besluit nemen over het voorstel.

Noordzeekanaalgebied

Ook is gesproken over het regionaal uitvoerings- en handhavingsbeleid 2019-2022 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaal-gebied. Op verzoek van de fractie van Absoluut Aalsmeer was dit onderwerp geagendeerd. De fractie vroeg om aanvullende informatie zodat zij zich een beter beeld kan vormen van hetgeen de Omgevingsdienst doet aan activiteiten voor Aalsmeer. Na de toezegging van de portefeuillehouder de gevraagde informatie aan te leveren, vond de fractie dat het onderwerp voor dit moment voldoende besproken was.

Wateroverlast Hornmeer

Het volgende agendapunt was een vervangend besluit ter reparatie van het bestemmingsplan ‘2e Herziening Hornmeer: Meervalstraat – Roerdomplaan’. Naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State lag er een voorstel voor om het bestemmingsplan aan te passen. Deze aanpassing heeft als doel ervoor te zorgen dat het plan niet tot een onaanvaardbare toename van wateroverlast zal leiden. De commissie had een aantal vragen aan de wethouders over de voorgedragen oplossing. Een bewoner, die tijdens de commissie insprak, gaf aan twijfels te hebben over de oplossing vanuit het college. Gezien de technische discussie die ontstond en de onduidelijkheid die bij een aantal commissieleden bleef, is afgesproken dat er een aparte bijeenkomst komt waarin uitleg wordt gegeven over de voorgestelde technische oplossing. Met dit voorbehoud wordt er in de gemeenteraadsvergadering van 23 januari 2020 een besluit genomen over dit voorstel.

Mobiliteitsagenda

Laatste agendapunt was het plan van aanpak Mobiliteitsagenda Aalsmeer. De commissie was het snel eens met het plan van aanpak om tot nieuw beleid te komen dat ervoor zorgt dat Aalsmeer ook in de toekomst bereikbaar en verkeersveilig blijft. Het advies was dan ook om dit voorstel als hamerstuk te agenderen in de raadsvergadering van 23 januari. De vergadering terug luisteren kan via de site van de gemeente: www.aalsmeer.nl.

Foto: De voormalige basisschool De Wegwijzer gaat gesloopt worden om plaats te maken voor woningen.