Centrumvisie: “Nu doorpakken”

Aalsmeer – De Centrumvisie is afgelopen woensdag 5 juni besproken in de vergadering van de commissie Ruimte en Economie. In grote lijnen waren er vooral positieve woorden voor deze impuls voor een aantrekkelijk en bereikbaar winkelgebied.

Er waren drie insprekers. Christiaan Sijnen van ondernemersvereniging Meer Aalsmeer, die een vurig betoog hield over deze broodnodige vernieuwing na ruim 25 jaar! Hij ging in op de totstandkoming van de visie, die in een klankbordgroep met ondernemers, bewoners en de gemeente stapsgewijs is gemaakt. Hij beëindigde zijn verhaal met de hoop uit te spreken dat spoedig aangevangen wordt met de grondige vernieuwing van het Centrum. Tweede spreker was architect Joop Kok en hij wees min of meer op de wapenspreuk van Aalsmeer, ‘behoud wat ge hebt’, en de foto hierbij met de ophaalbrug en het beeld van Flora op het Raadhuisplein benadrukte zijn pleidooi om de historie in acht te houden.

Rotonde en Drie Kolommenplein

Joop Kok pleitte voor een rotonde op de kruising Uiterweg met de Van Cleeffkade en stelde voor om bij het water op het plein een verblijfsplek te creëren met bankjes en bloemen. Dit ter vervanging voor de ‘zitters’ op het muurtje voor het gemeentehuis waar nu de weg gepland is. Derde spreker was Leo van Erp en hij sprak positief over het plan. Begrijpelijk, want in 2016 heeft AB een plan gepresenteerd, met een nieuwe verkeersroute en een herinrichting van het Raadhuisplein, dat kenmerken van de visie nu vertonen. Leo van Erp raadde de bestuurders aan om de route te laten lopen via het Drie Kolommenplein waardoor het Raadhuisplein meer een ontmoetingsplek kan worden.

Eénrichtingsverkeer

In de visie wordt voorgesteld om de wegen nabij de Zijdstraat deels eenrichting te maken. Wie via de Van Cleeffkade het dorp inrijdt, zal vanaf de Marktstraat geen tegenliggers meer tegen komen. Vanaf hier wordt eenrichting ingesteld. De Uiterweg verlaten kan alleen rechts de Stationsweg op. Terug naar de Van Cleeffkade kan via de weg die komt op het Raadhuisplein, langs de winkels en het gemeentehuis.

Stappen maken

De tips van de sprekers gaven de wethouders Robert van Rijn en Robbert-Jan van Duijn mee te zullen nemen, maar eigenlijk willen de twee snel aan de slag en de visie tot uitvoer gaan brengen. Er is zo’n 1,5 tot 2 jaar gewerkt aan de visie. “We willen stappen maken en zullen de visie op accenten aanpassen. We gaan niet opnieuw naar de tekentafel. We willen nu doorpakken”, aldus wethouder Van Rijn. En, als antwoord op het verhaal van Joop Kok: “Het instellen van eenrichting komt de doorstroming ten goede, evenals de veiligheid, zo is uit het verkeersonderzoek gebleken. Een rotonde hier is juist onveilig.”

De fracties toonden zich best tevreden over de visie. “De schep mag morgen de grond in”, zo zei René Martijn van Absoluut Aalsmeer. De andere fracties schaarden zich achter deze uitspraak. Dirk van Willegen van het CDA: “Mooie visie. Ga door met het leefbaar houden en aantrekkelijker maken van het Centrum.” En Erik Abbenhues van de VVD: “Nu doorgaan, geen rondjes meer blijven draaien. Anders praten we er over tien jaar nog over.” Het leverde hem een applaus vanaf de publieke tribune op.

(Online) winkelen

Een poging van voorzitter Ronald Fransen om een discussieboompje op te zetten, pakte verkeerd uit. Het voorstel van de VVD om alleen nog elektrische vrachtwagens toe te laten in het Centrum werd positief, maar realistisch ontvangen. Zover is deze sector nog niet. De opmerking van Jelle Buisma van de PvdA om het winkelaanbod onder de loep te nemen, deed haren overeind zetten. Er wordt heel veel online gekocht, vraagt dit niet om een ander winkelgebied? De Centrumvisie raakte op de achtergrond, de reacties van de andere raadsleden waren verbolgen. Het gaat om het aantrekkelijk maken van het Centrum en ja, mensen gaan naar winkels, naar het Centrum voor allerlei inkopen, specialisatie, ontmoeten en gezelligheid. In de visie wordt hier ook veel aandacht aan geschonken. Er is ruimte voor meer terrasjes en de straat krijgt een uniforme inrichting met veel groen. Verder krijgen de ondernemers de mogelijkheid om hun (te) grote winkels te verkleinen door aan de achterzijde woonruimte te creëren. Aan de straatkant moet wel een winkel me etalage behouden blijven. De ‘online- en winkel-discussie’ werd door René Martijn van Absoluut Aalsmeer definitief in de kiem gesmoord. “Onzin-discussie. Daar doet AA niet aan mee.” En weer klonk applaus. Heel kort, want eigenlijk mag dit niet in de raadzaal.

Postkantoor en Studio’s Aalsmeer

Kritiek had Absoluut Aalsmeer over het feit dat de visie slechts een klein gedeelte van het centrum betrof. Het oude postkantoor en Studio’s Aalsmeer zijn niet bij de plannen betrokken, terwijl laatstgenoemde geuit heeft hier woningen te willen realiseren. Een behoorlijke verandering! In deze werd voorgesteld de Weteringstraat door te trekken naar de Burgemeester Kasteleinweg. Het antwoord van wethouder Van Duijn was kort, maar duidelijk. Het postkantoor is al eerder uit het plan ‘geknipt’ en de plannen van Studio’s Aalsmeer zijn bekend, maar er staat nog niets op papier.

Geen woorden, maar daden

De wethouders toonden zich vastberaden. Dit is de visie, wat gaat komen kan, maar er op wachten is geen optie. Het is duidelijk: Voor deze heren is het moment aangebroken om de uitvoer ter hand te nemen. Geen woorden meer, maar nu daden. De Centrumvisie mag nog een concept zijn, maar de basis is sterk en als het aan de wethouders ligt blijvend. Uiteraad gaan goede ideeën en suggesties verwerkt worden in de definitieve visie.

Ter inzage

Van de fracties is er min of meer groen licht, maar beklonken is het zeker nog niet. Het woord is nog aan de inwoners. De concept Centrumvisie komt vanaf 11 juni ter inzage te liggen en reageren kan tot en met 19 juli. Daarna wordt er opnieuw over gesproken in commissieverband en tot slot vindt definitieve besluitvorming plaats in de gemeenteraad. De planning is dat eind 2020 gestart kan worden met eerst het vervangen van de riolering in de Zijdstraat en de herinrichting van het winkelgebied.

Door Jacqueline Kristelijn