Begroting DRV dit jaar nog sluitend

2020 en 2021 nog in orde, maar daarna….

De Ronde Venen – Het college van Burgemeester en Wethouders heeft donderdag jl. de programmabegroting 2020 gepresenteerd en aan de gemeenteraad aangeboden. Centraal in de begroting staan zes thema’s: vernieuwing in het Sociaal Domein, een duurzame gemeente, een betaalbaar en gevarieerd woningaanbod, de Omgevingswet, participatie met inwoners en vernieuwing van het gemeentehuis. De gemeenteraad behandelt de begroting in zijn vergadering van 31 oktober a.s.

De programmabegroting 2020 geeft een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van de gemeente voor het komend jaar en laat zien wat daarvoor wordt gedaan en welke doelen de gemeente wil bereiken. In totaal wordt in 2020 100 miljoen euro uitgegeven aan maatschappelijke uitdagingen. Daar staat eenzelfde bedrag aan inkomsten tegenover. De doorrekening voor 2021 laat een positief beeld zien. Voor 2022 en 2023 ontstaat er vooralsnog een tekort van 1,9 en 1,2 miljoen euro. Tijdens de presentatie aan de pers vertelde de wethouder dat er al hard gewerkt werd om ook in 2022 en volgend, de begroting sluitend te krijgen. De plannen nu zijn dat het college bij de Kadernota 2021 met voorstellen komt om deze tekorten op te oplossen.

Jeugdbeleidsplan en gezondheidsnota

Het college wil in 2020 verder werken aan de vernieuwing van het sociaal domein. De nadruk bij hulp, zorg en ondersteuning blijft liggen op preventie: het voorkomen van problemen is beter dan het genezen. Belangrijke onderwerpen in 2020 zijn: het nieuwe jeugdbeleidsplan en de nieuwe gezondheidsnota, de ondersteuning van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de aanbestedingen op het gebied van de regiotaxi en de jeugdhulp- en Wmo-voorzieningen.

Woningaanbod

Het college wil in 2020 onverminderd inzetten op een duurzame gemeente door te werken aan een veilige, schone en gezonde leefomgeving. De gemeente stimuleert inwoners en ondernemers om zelf stappen te zetten om hieraan mee te werken. Het college wil meer doorstroming op de woningmarkt van jongeren en jonge gezinnen. Hierbij wordt vooral ingezet op gelijkvloerse sociale huur- en koopwoningen voor senioren en starters. Tevens wordt uitvoering gegeven aan de strategie om nieuwe ontwikkellocaties voor woningbouw te vinden en te ontwikkelen.

Sluitende begroting

Wethouder Alberta Schuurs (Financiën): ,,We zijn als college blij de gemeenteraad een sluitende begroting voor de eerstkomende jaren te kunnen aanbieden. De afspraken in de kadernota, waarin de kaders voor de begroting worden geschetst, kunnen we uitvoeren. Voor de jaren 2022 en 2023 moeten we bijsturen om de begroting in evenwicht te brengen. Dit gaan we samen met een afvaardiging van de gemeenteraad oppakken.’’

Woonlasten

Belangrijk onderwerp in de begroting vormen de gemeentelijke woonlasten. Deze worden gevormd door de onroerendezaakbelasting (OZB), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. In de begroting stelt het college voor de OZB en de rioolheffing alleen met de prijsindex aan te passen. De kosten voor ophalen en verwerken van afval zijn fors gestegen. Hierdoor stijgt de afvalstoffenheffing met 45 euro. Hier tegenover staat de jaarlijkse korting op de gemeentelijke heffingen van 40 euro vanwege de geheven precariobelasting bij nutsbedrijven. De begroting wordt op 9 en 10 oktober besproken in de verschillende raadscommissies. De gemeenteraad behandelt de begroting in zijn vergadering van 31 oktober.

Op bijgaande foto burgemeester, gemeentesecretaris en de drie wethouders