Diverse projectideeën voor subsidie SLS

Aalsmeer – De gemeente Aalsmeer is één van de gebieden in de Schipholregio waarvoor de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) in het ‘Programma Gebiedsgerichte Projecten 2017-2020’ budget reserveert en samen met inwoners en gemeente een gebiedsprogramma opstelt. Over de regio is een budget van 20 miljoen euro te verdelen. Hoeveel Aalsmeer ontvangt staat nog niet vast, maar duidelijk is dat Aalsmeer – mede gezien de geluidsbelasting en het aantal gehinderden – een substantieel deel van het budget krijgt.

Brainstormen

Op 31 januari heeft de gemeenteraad in een brainstorm ideeën voor SLS-projecten in Aalsmeer aangeleverd en er is een brainstorm met inwoners gehouden en per email zijn enkele projectideeën geopperd. De ideeën van inwoners en raadsleden vormden het vertrekpunt voor het uitwerken van het gebiedsprogramma voor Aalsmeer. De gemeente heeft de ideeën geordend en aan SLS voorgelegd, die ze aan de hand van haar subsidiecriteria voorlopig heeft beoordeeld. Deze voorlopige beoordeling is afgelopen 18 september aan een bewonersklankbord voorgelegd. Hierna hebben de gemeente en andere initiatiefnemers de kansrijke ideeën verder uitgewerkt en aanvullende projectinformatie aan SLS toegestuurd.

De drie aangeleverde projectvoorstellen voor Aalsmeer zijn:

Waterfront: Recreatieve inrichting van de oever van de Westeinder ten noorden van het Surfeiland. Doel van het project is om de toegankelijkheid en zichtbaarheid van het water en de oevers te vergroten, de mogelijkheden voor wandel- en waterrecreatie in Aalsmeer vergroten en ontmoeting en interactie tussen inwoners langs het Waterfront te bevorderen.

VVA-terrein: Herinrichting van het voormalige VVA-terrein in de Hornmeer als groen park met voorzieningen. Doel is om het aanbod en de toegankelijkheid van natuur en groen in de Hornmeer te vergroten, nieuwe wandel-, recreatie- en sportvoorzieningen voor verschillende doelgroepen te creëren. Hierover wordt overigens volgende week een informatie-avond gehouden.

Machinepark: Hoogwaardige inrichting van een park langs de Machineweg in Greenpark in Aalsmeer Oost. Doel van het project is om het aanbod en de toegankelijkheid van natuur en groen in Aalsmeer te vergroten, wandelmogelijkheden in Aalsmeer-Oost toe te voegen en ontmoeting en interactie tussen inwoners bevorderen.

‘Groen lint’ en kinderkunstroute

Ook zijn er meerdere bewonersinitiatieven. Zo doet een initiatiefgroep van bewoners een voorstel voor de aanleg van een ‘Groen Lint’; een route die bestaand groen in Aalsmeer verbindt. Daarnaast zijn er voorstellen voor de renovatie van het Dorpshuis in Kudelstaart, een nieuw speeltoestel in de kinderboerderij, een kinderkunstroute, en voor andere initiatieven. De gemeente neemt hier niet het initiatief, maar denkt wel mee waar dat gewenst is.

Voorlopige voorstellen

Het bestuur van de SLS buigt zich begin volgend jaar, op 18 januari, over alle voorstellen en stelt dan het gebiedsprogramma met bijbehorend budget voor Aalsmeer vast. Daarna worden de voorlopige voorstellen in samenspraak met bewoners en andere belanghebbenden verder uitgewerkt tot subsidieaanvragen. Voor de projecten die de gemeente zelf indient moet eerst reguliere plan- en besluitvorming plaatsvinden, voordat een subsidieaanvraag bij SLS mogelijk is.