Woningbouw op voetbalvelden S.V. Argon

Mijdrecht – Een groot deel van het voetbalcomplex Argon gaat definitief op de schop. De drie huidige voetbalvelden, liggend tussen Oosterlandweg, Hoofdweg, het parkeerterrein bij Argon en het wandelpad naar de Windmolen, krijgen een functieverandering. De betreffende voetbalvelden veranderen in de woonwijk Argon. Het plan is om er ruim 110 woningen te bouwen. Al eerder zijn in het nabijgelegen gebied van het Tuinderslaantje meer dan 700 woningen gepland.

Maatschappelijke doelen
Ondanks die grootschalige woningbouwplannen in de omgeving vindt het Argonbestuur het geen probleem nu drie voetbalvelden bij de gemeente in te leveren. Het gaat allerminst om een straf, want het is een publiek geheim dat het verenigingsbestuur al jarenlang aasde op zo’n eenmalige kans. Over eventuele capaciteitsproblemen voor het Mijdrechtse voetbal in de toekomst wordt in het openbaar niet gesproken. Wel wordt uit de overeenkomst duidelijk dat het voetbalbestuur de gemeente helpt om te sturen op belangrijke maatschappelijke doelen.

Sportieve aanpassingen
Na diverse vooroverleggen hebben de gemeente en het bestuur van SV Argon in maart 2022 een intentieovereenkomst ondertekend. Daarin staat dat op de huidige voetbalvelden 4,5 en 6 woningen worden gebouwd. Het gaat om grond die in het bezit s van de gemeente. Ook is vastgelegd dat een ander voetbalveld met natuurgras wordt omgezet in een kunstgrasveld. Bovendien zal elders in het sportpark een natuurgrasveld geschikt gemaakt worden als voetbalveld. De kosten voor deze sportieve aanpassingen bedragen ruim meer dan één miljoen euro en de gemeente neemt die kosten voor haar rekening. SV Argon geeft de velden 4,5 en 6 pas vrij als de nieuwe, nog te realiseren velden gereed zijn.

Profiteren
Als een voetballer in één wedstrijd drie doelpunten maakt, heet dat een hattrick. Ook SV Argon maakt drie goals in de overeenkomst met de gemeente. Want de gemeente verstrekt bovendien een eenmalige bijdrage voor de renovatie van het clubgebouw van SV Argon. Die tegemoetkoming kost de gemeente 360.000 euro. Andere sportverenigingen gaan ook profiteren van de ‘deal’. Door de gemeente wordt namelijk ruim 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor financiële ondersteuning, die gericht is op ‘energiebesparende maatregelen’ bij buitensportverenigingen.

Woningtypen
Woningbouw op de Argon-locatie draagt volgens het college bij aan de woningbehoefte binnen de gemeente. De bedoeling is om voor starters en senioren ruim 30 huurwoningen te bouwen en zo’n 40 woningen in de categorie middeldure huur en koop. Over het algemeen geldt dat een middeldure huurwoning een ‘kale’ huur heeft van 800 tot meer de 1.100 euro per maand. In de woonwijk Argon komen ook zo’n 40 woningen in de vrije sector.

Starters behouden
Het college is enthousiast, zo blijkt uit openbare stukken: “Het project heeft de doelstelling om de doorstroming te bevorderen op de lokale woningmarkt en starters te behouden binnen de gemeente. Door senioren en starters woningen te bieden die goed passen bij hun woonbehoeften moeten zij verleid worden om hun eengezinswoning te verlaten, waardoor deze laatste woningen vrijkomen voor jonge gezinnen. Voor starters is de betaalbaarheid van de woningen van groot belang.” De gemeente rekent erop kansen te kunnen bieden voor eigen inwoners. “Met de verwachte aanpassing van de Huisvestingswet wordt het mogelijk om ten tijde van de start realisatie 50 procent van de nieuwbouwwoningen met een koopgrens tot € 355.000 met lokale voorrang toe te wijzen. Daarmee willen we inzetten op het beschikbaar maken van woningen voor inwoners van gemeente De Ronde Venen of mensen gebonden aan onze gemeente door werk, historie of familie.”

Tot op zekere hoogte
De gemeente heeft de woonbehoeften van senioren en starters laten analyseren. Uit dat onderzoek blijkt: “Tot op zekere hoogte zijn die vergelijkbaar.” Die conclusie wordt door het college toegelicht: “Belangrijke behoeften zijn: verbondenheid ervaren met je woonomgeving, invloed hebben op de woonomgeving en een woonomgeving hebben die helpt gezond te leven. Voorbeelden hiervan zijn relatief kleinere grondgebonden woningen en (levensloopbestendige) appartementen in een woonomgeving die toevallige ontmoetingen en gemeenschapszin bevordert. Hier kan bijvoorbeeld aan de bouw van hofjes gedacht worden.” De concrete uitwerking van die idealen ontbreekt nog.

Geen probleem
De nieuwe wijk krijgt een groen karakter als het aan de gemeente ligt. “Het groen biedt de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en samen te bewegen en is daarmee een belangrijke sociale dragende waarde voor de wijk en de omgeving. Naast ruimte voor sociale interactie heeft het groen een klimaatadaptieve functie zoals het bufferen van water. De gebouwen worden natuurinclusief en energieneutraal.” Een toename van de verkeersbewegingen in de directe omgeving ziet de gemeente niet als een probleem.

Doorgerekend model
Het college: “Door de toename van het aantal woningen, neemt ook de verkeersintensiteit toe. Meer woningen betekent ook meer autoverkeer. De druk op de omliggende wegen neemt dan toe. Door het inpassen van twee (auto)ontsluitingen en het gebruik van parkeerplaatsen op de Windmolen, wordt het verkeer vanuit de wijk voldoende verspreid en is er voldoende doorstroming. De toenemende verkeersintensiteit in Mijdrecht is integraal doorgerekend in een verkeersmodel”, aldus de gemeente. “Hierbij zijn alle binnen Mijdrecht geplande woningbouwontwikkelingen meegenomen. De verkeersintensiteit zal toenemen maar zal de richtlijnen niet overschrijden.”

Oplevering
Eind september presenteerde het college de plannen voor het opstellen van een ruimtelijk kader. Dat wordt de basis voor verdere uitwerking van het woningbouwplan. Later beslist de gemeenteraad over het voorstel van het college. Het college verwacht dat eind 2025 kan worden begonnen met de bouw en verkoop van de woningen. De verwachte oplevering van de nieuwe woningen in eind 2026.