Vergadering Commissie Ruimte & Economie

Aalsmeer – Op dinsdag 27 november komen de fracties bijeen in het gemeentehuis voor de maandelijkse vergadering van de Commissie Ruimte & Economie. Over een vijftal uiteenlopende onderwerpen gaat gesproken worden:

Renovatie sportcomplex Sportlaan

In de commissie van 16 oktober jl. is gesproken over de renovatie van de atletiekbaan en de uitbreiding voor All Out met twee tennisbanen in de Sportlaan. Tijdens deze eerste bespreking is informatie uitgewisseld. Nu staat het onderwerp opnieuw op de agenda en wordt een oordeel gevormd. Het in 2016 beschikbare budget van € 920.000 voor de  renovatie van de atletiekbaan en de kleedruimtes blijkt namelijk onvoldoende te zijn. Voorstel is om het krediet op te hogen met € 512.500. Spannend dus (weer) voor zowel de atletiekclub als de tennisvereniging. De definitieve beslissing valt echter pas op donderdag 13 december tijdens de raadsvergadering.

Kadernota huisvesting arbeidsmigranten 2018

Omdat de vorige kadernota met betrekking tot het huisvesten van arbeidsmigranten niet meer actueel is, wordt deze aangepast. Ook is hierin een afstandscriterium van 50 meter toegevoegd die voorkomt dat er een clustering  arbeidsmigranten op een bepaalde plek plaatsvindt. Daarnaast is opgenomen dat de verhuurder aangesloten dient te zijn bij een certificeringsmaatschappij.

Ontwikkeling visie Bovenlanden Oosteinderweg

Het Oosteinderweggebied bestaat uit verschillende deelgebieden: Het natuurgebied Oosteinderpoel en de lintbebouwing met achterliggende bedrijven, veelal (voormalige) glastuinbouwbedrijven en bedrijvigheid verbonden met de watersector. In dit gebied dat niet meer geschikt is voor optimale glastuinbouw, vindt verrommeling plaats. Zo blijkt uit de veldinventarisatie dat er sprake is van opstallen (woningen, woonarken, schuren en overkappingen) die in strijd met de bestemming zijn gebouwd. Ook vindt er met de bestemming strijdig gebruik plaats: opslag en verkoop. Om verdere verrommeling van het Oosteinderweggebied tegen te gaan, de kwaliteit van de natuur- en landschap te vergroten en tegelijkertijd ondernemers in het gebied een duidelijker perspectief te bieden, is het van belang samen met betrokkenen in het gebied een visie op te stellen. In het voorstel wordt geschetst op welke wijze de visie tot stand zal komen en hoe de participatie plaatsvindt. Doel van de visie is een toekomstperspectief bieden voor het gebruik van vrijkomende gronden en bebouwing onder de voorwaarde dat er voor het gebied kenmerkende kwaliteiten (combinatie van natuur, landschap en recreatie) worden versterkt.

Ligplaatsenverordening 2018

Vanwege gewijzigde landelijke regelgeving wordt de Woonarkenverordening Aalsmeer
2013 ingetrokken en wordt de commissie gevraagd zich uit te spreken over een nieuwe
verordening waarin de wijzigingen zijn opgenomen, namelijk de Ligplaatsverordening
Aalsmeer 2018.

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren

De huidige verordening Ondergrondse infrastructuren voldoet niet meer en dient te worden aangepast. aarnaast is er behoefte aan aanvullend uniform beleid ten behoeve van de aanleg, instandhouding en opruiming van alle kabels en leidingen in de openbare ruimte. De commissie wordt gevraagd een advies te geven over de aanpassing van de huidige verordening.

Geïnteresseerd in één of meer onderwerpen?  De commissievergadering is openbaar en begint om 20.00 uur. Toehoorders zijn van harte welkom om de bijeenkomst op dinsdag 27 november op de publieke tribune bij te komen wonen. De vergadering is ook live te volgen via www.aalsmeer.nl