Vergadering commissie Ruimte & Economie

Aalsmeer – De commissie Ruimte & Economie vergadert op dinsdag 26 november in het gemeentehuis over de volgende onderwerpen:

Voorkeursvariant Waterfront

De commissie bespreekt het voorstel van het college voor de recreatieve inrichting van het Waterfront tussen het Surfeiland en de 1e J.C. Mensinglaan. Er is een participatieproces gevolgd dat heeft geresulteerd in een voorkeursvariant die nu voor ligt. Naar verwachting bedragen de kosten 6,1 mln. euro waarvan de helft door de Stichting Leefomgeving Schiphol wordt betaald. Het waterschap Rijnland heeft een bijdrage tussen 5 ton en 1 mln. euro toegezegd, de resterende kosten worden door de gemeente bijgedragen. Vaststelling is voorzien in de gemeenteraad van 12 december.

Logiesvergunning

Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan tijdelijke logiesvergunning voor 160 bedden te realiseren aan de Legmeerdijk 287. Op verzoek van de fractie Absoluut Aalsmeer is dit voorgenomen besluit voor verlening van de vergunning geagendeerd. Het ontwerpbesluit van het college van B&W voor de omgevingsvergunning voor de realisering van een tijdelijke logiesvoorziening  voor vijf jaar ten behoeve van arbeidsmigranten aan de Legmeerdijk 287 ligt op dit moment ter inzage.

Verordening Winkeltijden 

Dit voorstel betreft verruiming van de winkeltijden op zon- en feestdagen. Vaststelling is voorzien in de gemeenteraad van 12 december.

Startnotitie Westeinderhage

De commissie bespreekt de aangepaste startnotitie Westeinderhage. Na vaststelling in de gemeenteraad van 12 december start de planologische procedure voor de bouw van ongeveer 275 woningen van het gebied tussen de Herenweg en Bilderdammerweg in Kudelstaart. 

Woonagenda Aalsmeer

De commissie bespreekt de nieuwe Woonagenda. Doel van de woonagenda is om een passende woningvoorraad te realiseren met toekomstig bestendige woningen en leefbare buurten. Vaststelling van dit voorstel is voorzien in de gemeenteraad van 12 december.

Economie, recreatie, toerisme

Herijking en samenvoeging ‘Economische en Recreatie & Toerisme Agenda’. Het doel van deze agenda is om de economische positie van Aalsmeer te verstevigen, werkgelegenheid te bevorderen en bereikbaar te blijven in de regio. Vaststelling van de agenda  is voorzien in de gemeenteraad van 12 december.

‘De Tuinen van Aalsmeer’

Het project De Tuinen van Aalsmeer betreft een gebiedsontwikkeling voor de realisatie van woningbouw in Aalsmeer. Het financiële resultaat van dit project (de grondexploitatie) is de afgelopen jaren meer negatief geworden. Met dit voorstel wordt geprobeerd dit nadelige resultaat te verbeteren. Vaststelling is voorzien in de gemeenteraad van 12 december.

Winkelcentrum Kudelstaart

Onttrekking openbaarheid van stroken grond winkelcentrum Einsteinstraat in Kudelstaart en toevoeging van grond aan de openbaarheid. Met dit voorstel wordt bereikt dat het voetgangersgebied tussen de huidige Albert Heijn en het plein in het winkelgebied aan de Einsteinstraat in Kudelstaart niet langer openbaar is, zodat de grond kan worden verkocht ten behoeve van de uitbreiding van de supermarkt. Vaststelling is voorzien in de gemeenteraad van 12 december.

Geïnteresseerd? De vergaderingen zijn openbaar. U bent als toehoorder van harte welkom om de vergaderingen op de publieke tribune bij te wonen. De vergaderingen zijn ook volgen via de livestream vanaf de gemeentelijke website. Ook hebben inwoners de mogelijkheid om in te spreken in de commissie op de onderwerpen die op de agenda staan. U dient zich hiervoor op te geven bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297 387584.  De vergadering begint om 20.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1, Aalsmeer