Seniorenpartij: Illegaal verkeer op Tweede Zijweg

Mijdrecht – De Tweede Zijweg aan de rand van Mijdrecht wordt oneigenlijk gebruikt. Over die situatie stelde Jan Geitenbeek van de Seniorenpartij raadsvragen aan het college. Voor het gebruik van de Tweede Zijweg, gelegen tussen het einde van Dukaton en de provinciale weg N201, gelden duidelijk aangegeven beperkingen. Zo is de weg gesloten voor motorvoertuigen, uitgezonderd bestemmingsverkeer. Daarnaast zijn  de breedte en de aslast van voertuigen beperkt. Verkeersborden geven dat duidelijk aan. Leerlingen van het VeenLandenCollege en omwonenden gebruiken de weg als fiets- en wandelroute. Steeds meer en meer wordt dit weggedeelte zowel op de dag als in de avonduren gebruikt als sluiproute voor het autoverkeer naar en vanaf de N201, ondanks de geslotenverklaring. Volgens de Seniorenpartij staat vast dat het illegale verkeer er vaak met hoge snelheden rijdt. Dit veroorzaakt ongewenste en zeer gevaarlijke situaties. De Seniorenpartij wil dat het college eindelijk eens echt gaat optreden en niet permanent probeert te ontkomen aan handhaving. Jan Geitenbeek: “Ondanks dat u in uw coalitieakkoord 2022-2026 aangeeft dat u onveilige situaties voor voetgangers en fietsers wilt aanpakken en de handhaving wilt intensiveren, wordt door de omwonenden geconstateerd dat tegen het illegaal gebruik van dit weggedeelte niet wordt opgetreden of gehandhaafd.”

Ambitie?
De Seniorenpartij vraagt welke acties passen bij de ambities van het college op het gebied van veiligheid op de Tweede Zijweg. Het college vindt het nodig om de Seniorenpartij er in de beantwoording fijntjes op te wijzen dat de Tweede Zijweg ook gebruikt wordt als fietsroute voor woon-werkverkeer en door leerlingen van middelbare scholen in Uithoorn. Verder schrijft wethouder Vijsselaar (VVD), belast met verkeer en handhaving, vooral over waarom eerder overwogen maatregelen niet uitvoerbaar zouden zijn. Kortweg gezegd: aanwonenden zouden geen beperkingen willen en eigenaren van de aanliggende weilanden vrezen dat hun land met de tractor onbereikbaar wordt, omdat er geen landbouwverkeer op de N201 zou mogen rijden.

Inzicht ontbreekt
Is de gemeente wel echt op de hoogte van de problematiek? Het college: “De gemeente is ervan op de hoogte dat autoverkeer oneigenlijk gebruik maakt van de Tweede Zijweg, maar er ontbreekt inzicht in de huidige grootte van de problematiek. Pas als het duidelijk is wat de grootte van de problematiek is, kan de gemeente bepalen in welke mate in te zetten op fysieke maatregelen. De gemeente laat hiervoor een telslangmeting uitvoeren. Het handhaven van de geslotenverklaring moet in een projectplan worden vastgelegd. Het is hiervoor nodig om eerst in beeld te brengen wat de aard en omvang van deze problematiek is en op welk tijdstip dit zich met name afspeelt. Dit gebeurt met de eerder genoemde telslangmeting.”

Onmogelijk
Het college schrijft: “De gemeente werkt op dit moment aan de definitieve versie van het Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan. Er is hiermee veel aandacht voor het aanpakken van onveilige situaties voor fietsers en voetgangers. Het is echter onmogelijk om alle situaties aan te pakken. Daarvoor ontbreken de capaciteit en de financiële middelen. Het MVP wordt uitgewerkt in uitvoeringsplannen per dorp, zo ook Mijdrecht. Het college neemt de problematiek van het oneigenlijke gebruik van de Tweede Zijweg mee bij het opstellen van dit plan, waarvoor ook de telslangmeting wordt uitgevoerd.” Dat gaat gebeuren in 2024.

Handhaven kan, maar …
De Seniorenpartij vraagt ook welke acties het college gaat ondernemen tegen de illegale praktijken.  Dat levert het volgende, lange antwoord op: “Zowel de politie als de bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) kunnen handhaven op de gesloten verklaring voor personenauto’s/motorfietsen met uitzondering van bestemmingsverkeer. De BOA’s kunnen in beginsel projectmatig hierop handhaven. Handhaven op breedte en gewicht (aslast) valt ook binnen de bevoegdheden van BOA’s. Er is daarvoor echter specifieke meetapparatuur nodig, die de gemeente niet in bezit heeft. Tevens vraagt dit om een specifieke opleiding om met deze apparatuur ook daadwerkelijk te kunnen handhaven.” “Een mogelijke oplossing hiervoor is om dit specialisme in te huren bij de gemeente Utrecht, waar (enkele) BOA’s de benodigde apparatuur en opleiding wél hebben. Dit vraagt nog wel om het nodige (juridische) voorwerk, omdat Utrechtse BOA’s niet zomaar op het grondgebied van De Ronde Venen mogen handhaven.”Over wat er op korte termijn echt concreet kan en gebeurt, schrijft het college helemaal niets. “Het handhaven van de geslotenverklaring moet in een projectplan worden vastgelegd. Het is hiervoor nodig om eerst in beeld te brengen wat de aard en omvang van deze problematiek is en op welk tijdstip dit zich met name afspeelt. Dit gebeurt met de eerder genoemde telslangmeting.”