Rijnland helpt waternatuur in Westeinderplassen

Aalsmeer – De ecologische waterkwaliteit in de Westeinderplassen en Bovenlanden Aalsmeer is niet in evenwicht: er zijn te weinig waterplanten en ook het aantal in het water levende kleine dieren is te laag. Daarom gaat het hoogheemraadschap van Rijnland er samen met gebiedspartners aan de slag.

Afgelopen maanden onderzocht Rijnland samen met inwoners van het gebied, omwonenden van de plassen en andere partners welke maatregelen in de Westeinderplassen en Bovenlanden Aalsmeer het meest positieve effect kunnen hebben op de waterkwaliteit en ecologie. Een aantal is inmiddels gezamenlijk uitgewerkt. De planning is dat de maatregelen -mits het bestuur van Rijnland krediet verleent om een financiële bijdrage aan de realisatie te kunnen doen- uiterlijk in het 4e kwartaal van 2020 gerealiseerd zijn.

Samen met de omgeving

“Uit onderzoek blijkt dat het beter zou zijn als er meer waterplanten en kleine waterdieren voorkomen, zoals slakken en muggenlarven. Zij vormen een belangrijke voedselbron voor dieren als vissen en kikkers”, aldus Claire Paap, omgevingsadviseur bij Rijnland. Claire: “Samen met gebiedspartners hebben we nagedacht over maatregelen om de waterkwaliteit en ecologie te verbeteren, zoals het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. We betrekken graag de omgeving erbij. Samen kunnen we onze creatieve denkkracht inzetten en oplossingsrichtingen vinden, kansen zien en elkaar adviseren.”

Natuurvriendelijke oevers hebben een gelei­delijke overgang van water naar land. Dat geeft (water)dieren en -planten alle ruimte, zodat een rijk en gevarieerd leven ontstaat. Ook onderzoekt Rijnland hoe bepaalde stukken oever die al bestaan, het best beschermd kunnen worden tegen afkalving.

Europese afspraken

De uitgewerkte maatregelen voor de Westeinderplassen en Bovenlanden Aalsmeer passen in het grotere plan van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit is een verzameling afspraken die alle Europese lidstaten met elkaar hebben gemaakt: uiterlijk in 2027 moeten alle lidstaten aan strengere normen met betrekking tot de waterkwaliteit en ecologie voldoen. Op deze manier zorgen we samen voor schoon en gezond water dat een gevarieerde planten- en dierenwereld mogelijk maakt en waar ook in gezwommen kan worden. Kortom, water waar zowel mensen als dieren volop van kunnen genieten.

Meer informatie? Kijk op www.rijnland.net/blawp