Opgestapte wethouder wordt niet vervangen

Nieuwe coalitie De Ronde Venen bestaat uit CDA, VVD en D66

De Ronde Venen – De fractievoorzitters van CDA, VVD en D66  geven aan het volste vertrouwen te hebben in het voortzetten van de coalitie met deze drie partijen. “Een plezierige en constructieve samenwerking met alle fracties in de raad blijft daarbij het uitgangspunt”, aldus Jan Rouwenhorst, fractievoorzitter van het CDA. De nieuwe coalitie ziet geen aanleiding om het huidige coalitieakkoord aan te passen. Bart Richter, fractievoorzitter van de VVD geeft aan: “Wij staan hier nog steeds volledig achter en zullen hier met elkaar voortvarend uitvoering aan blijven geven”. In het college worden de opengevallen portefeuilles verdeeld over de wethouders Kroon (CDA), Schuurs (VVD) en Hagen (D66) en de burgemeester, waarbij zoveel mogelijk aansluiting is gezocht bij de bestaande portefeuilles. Afgesproken is om een quickscan uit te voeren op de overgedragen portefeuilles en hier vanuit verder te werken. Het raadsvoorstel ‘Uitvoeringsplan afval’ wordt teruggenomen voor een gezamenlijke heroverweging

Uitbreiding

Wethouder Rein Kroon (CDA) krijgt erbij: Maatschappelijk vastgoed, Natuur, Grondexploitaties De Maricken en de Grondexploitaties van het Stationsgebied. Wethouder Alberta Schuurs (VVD) krijgt erbij: Gezondheid, Ouderen en Kunst en Cultuur. Wethouder Kiki Hagen (D66): Afval en Riolering en de voorzitter van het college, burgemeester Maarten Divendal krijgt Cultureel erfgoed erbij. “Vanzelfsprekend zullen CDA, VVD en D66 onverminderd aandacht blijven geven aan de belangen van alle inwoners en ondernemers, inclusief de senioren binnen onze gemeente”, geef Meindert Brunia, fractievoorzitter D66 tot slot aan. Op de vraag of de wethouders niet te veel hooi op hun vork nemen, reageerden alle drie de wethouders lachend: “Zal best lukken. We gaan het proberen en aan het eind van het jaar zullen we zien hoe het loopt.

Op bijgaande foto ex wethouder Marja Becker