Olieputten succesvol tot natuur ontwikkeld

Aalsmeer – Dankzij een gezamenlijk initiatief van Landschap Noord-Holland, de provincie Noord-Holland en Bodemzorg is in mei 2017 de sanering van de ‘olieputten van Van Staveren’ (tegenover Aalsmeerderdijk 4-10) succesvol afgerond. In de jaren vijftig en zestig werd daar op legale wijze olieafval verwerkt in twee gegraven putten op een eilandje in de Oosteinderpoel.

Beëindigen eeuwigdurende nazorg
De locatie was jarenlang een zogenaamde IBC-locatie, waarbij de risico’s volgens het principe van Isoleren, Beheersen en Controleren door middel van inspecties en metingen werden beheerst. Om de putten stond een groot hek. De locatie lag midden in een natuurgebied, maar was ongeschikt voor echte natuurontwikkeling. De IBC-maatregelen zouden in principe eeuwigdurend in stand moeten worden gehouden. Dit is, zeker in een natuurgebied, geen ideale situatie. Daarom hebben Bodemzorg, de provincie Noord-Holland en Landschap Noord-Holland besloten om samen een duurzame aanpak te ontwikkelen. Deze eindige aanpak past ook in het landelijk Convenant bodem en ondergrond dat de diverse overheden met elkaar hebben gesloten. Daarin is afgesproken om, waar mogelijk en verantwoord, de nazorg van verontreinigde locaties te beëindigen.

Verontreiniging definitief opgeruimd

Risico’s van de verontreiniging voor mens en natuur zijn definitief weggenomen. Nu de olie en verontreinigde grond voor eens en altijd zijn opgeruimd, wordt de locatie ontwikkeld tot natuur. De aangeplante rietvegetatie zal zich via verschillende stadia van verlanding tot moerasheide ontwikkelen. Hierdoor ontstaat natuur die uniek is voor West-Nederland. Deze vegetatie is een geschikt leefgebied voor vele diersoorten en onder andere van groot belang voor de noordse woelmuis, die alleen in West-Nederland voorkomt en ernstig bedreigd is.

Eindige nazorg mogelijk dankzij afkoop

Landschap Noord-Holland is eigenaar van het perceel. Bodemzorg heeft in 2006 de verantwoordelijkheid voor de verontreiniging via afkoop van de toenmalige eigenaar overgenomen. Hierdoor kon Bodemzorg na afstemming met de provincie Noord-Holland en Landschap Noord-Holland de afweging maken voor een eindige aanpak. De Provincie heeft financieel bijgedragen, vanwege de meerwaarde die de locatie dankzij de sanering kreeg voor de ontwikkeling van natuur en recreatie in Noord-Holland.

Foto: Prachtig natuurgebied na sanering olieputten.