N201 tussen Amstelhoek en Vreeland wordt ‘aangepakt’

De Ronde Venen – Afgelopen week hebben Provinciale Staten van Utrecht besloten om de N201 tussen Amstelhoek en Vreeland aan te pakken. Basis voor de aanpak vormt het voorstel van Gedeputeerde Staten om te kiezen voor ‘denkrichting 3’ (geen verdubbeling, handhaven van de huidige max snelheid en gericht oplossen van de diverse knelpunten).

Via een amendement is het statenvoorstel van Gedeputeerde Staten op een aantal punten aangepast waardoor er sprake zal zijn van een nog uitgebreider ontwerpproces in de aankomende tijd (fase 2).

In het besluit staat: Voor fase 2 van het project Toekomst N201 te kiezen voor Denkrichting 3 met 1×2 rijstroken en een limiet van 80 km/uur en daarin verschillende mogelijkheden en bouwstenen om (een deel) van de doorstroomknelpunten op de N201 en andere mobiliteits- en leefbaarheidsopgaven in het gebied aan te pakken verder te onderzoeken. De volgende doorstroomknelpunten zijn nu in beeld: De bocht bij Mijdrecht (lange of korte variant), het kruispunt met de N212, de aansluiting met de A2 (met onderzoek naar 2×2 rijstroken), het kruispunt (de bajonetaansluiting) met de Rijksstraatweg-Binnenweg, de brug ovr het Amsterdam-Rijnkanaal, het kruispunt met de N402, het kruispunt met de Singel-Loenenseweg en het kruispunt met de Raadhuislaan.

Knelpunten

In fase 2 worden mogelijke varianten voor de aanpak van deze knelpunten uitgewerkt en doorgerekend met behulp van het verkeersmodel en beoordeeld op kosteneffectiviteit en en effecten op doorstroming, natuur en landschap, verkeersveiligheid, luchtkwaliteit, geluid en klimaat, als basis voor de keuze van integrale voorkeursvarianten en een adaptieve fasering daarin. Qua participatie worden alle stakeholders in fase 2 betrokken door middel van het organiseren van ontwerpateliers.

De N201 loopt door in de provincie Noord-Holland. Hier is een wederzijdse afhankelijkheid ten aanzien van mogelijke oplossingen. Vanwege het feit dat de uitwerking van de knelpunten invloed kan hebben op de wegen in Uithoorn (N196), Amstelhoek/Aalsmeer en Hilversum (Diependaalselaan), worden zowel de provincie Noord-Holland als de gemeenten Uithoorn, Wijdemeren, Amstelhoek/Aalsmeer en Hilversum daarom nadrukkelijk betrokken bij de uitwerking van de varianten.

Vergroten potentie OV en fiets

Mogelijkheden in deze zijn verbreden bestaande fietspaden, uitbreiden fietspaden, treinstation Loenersloot, gebruik oude spoorbanen (onderzoek) , Benutten van kansen voor ketenmobiliteit, werkgeversaanpak en smart mobility.

Doorsnijding kern Vinkeveen: verbeteren huidige situatie of ondertunneling bestaande bruggen (de Angstel en de Vecht), verhogen doorvaarthoogte of toepassen aquaduct(en), bovenwettelijke maatregelen voor luchtkwaliteit, geluid en natuur (meer doen dan noodzakelijk, denk aan geluidsschermen, versterking natuur enz.). Dit besluit en het amendement zijn ook te vinden op de website www.toekomstN201. Op de website staat ook alle overige informatie over het project en het (vervolg)proces.