Inloopavond over ‘Kudelstaart 2019’

Aalsmeer – Het voorontwerp Bestemmingsplan ‘Kudelstaart 2019’ komt ter inzage. Met het plan wordt vooral de bestaande situatie gehandhaafd, maar het biedt op twee locaties ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. 

Het college van B&W vindt het belangrijk inwoners te betrekken bij de ontwikkelingen in Kudelstaart. In het nieuwe  bestemmingsplan zijn de regels voor het vergunningvrij bouwen opgenomen voor woningen. Dit past bij de nieuwe werkwijze van het college. Met het digitaal maken van het bestemmingsplan wordt ook Kudelstaart klaar gestoomd voor de omgevingswet die in 2021 in werking treedt. 

Het plan richt zich op de gronden ten zuiden van de Herenweg en Kudelstaartseweg, ten noorden van de Hoofdweg, ten oosten van de Bilderdammerdijk en de gronden ten westen van de Legmeerdijk en Bachlaan. Met het plan wordt vooral de bestaande situatie vastgelegd. Ter hoogte van het basketbalveld en de skatebaan aan de Bilderdammerweg is een jongerenontmoetingsplek gepland. In het pand aan de Cactuslaan 3 staat in de plannen een staalverwerkingsbedrijf. 

Inloopavond

De gemeente organiseert een inloopavond op dinsdag 25 juni. De avond begint om 19.00 uur, duurt tot ongeveer 21.00 uur en wordt gehouden in Dorpshuis ’t Podium aan de Kudelstaartseweg 239. Tijdens deze avond kunnen inwoners kennis nemen van het plan en is er de gelegenheid voor het stellen van vragen.

Inspraakreacties

Het Bestemmingsplan ‘Kudelstaart 2019’ ligt van 7 juni tot en met 18 juli ter inzage in het gemeentehuis in Aalsmeer of bij de balie Bouwen van het raadhuis Amstelveen. Het is ook digitaal te raadplegen via http://0358.ropubliceer.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende deze periode kan iedereen een inspraakreactie indienen. Na de terinzagelegging worden de reacties verwerkt en beantwoord. Dan neemt het college een besluit over eventuele wijzigingsvoorstellen en wordt het ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Op dat ontwerp kunnen zienswijzen worden ingediend. Na verwerking van de zienswijzen neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan.