Info-avond over ‘Aalsmeer Dorp’

Aalsmeer – Het college van B&W heeft het voorontwerp bestemmingsplan ‘Aalsmeer Dorp’ vrijgegeven voor inspraak tot 23 december. Tot die tijd kan iedereen een inspraakreactie indienen bij de gemeente. Het betreft hier een zogenaamd conserverend bestemmingsplan, wat betekent dat hoofdzakelijk bestaande functies worden vastgelegd.

Op maandag 28 november wordt over het voorontwerp een informatiebijeenkomst georganiseerd van 20.00 tot 21.30 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis. De avond begint met een presentatie van wethouder Gertjan van der Hoeven. Daarna kunnen bezoekers de informatieborden bekijken, in gesprek gaan met ambtenaren en desgewenst een reactieformulier invullen.

Procedure in

Het gebied van het voorontwerp bestemmingsplan wordt begrensd door de Ringvaart, de Oude Spoordijk, Stommeerkade en door de achterzijden van de percelen aan de Stationsweg, de Uiterweg en de Brandewijnsloot. Hoewel de centrumvisie voor het gebied Aalsmeer centrum nog niet gereed is, moet het voorontwerp bestemmingsplan toch in procedure gebracht worden. De Wet ruimtelijke ordening schrijft namelijk voor dat een bestemmingsplan iedere tien jaar herzien moet worden en die termijn is bijna verstreken voor Aalsmeer Dorp.

Inspraak en advies

Tot 23 december ligt het voorontwerp bestemmingsplan ‘Aalsmeer Dorp’ ter inzage op het gemeentehuis en is in te zien op de website. Het College van B&W wil graag de mening en adviezen vernemen van belangstellenden alvorens het bestemmingsplan voor besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. De adviezen en reacties kunnen op de informatieavond van 28 november schriftelijk worden ingediend. Tot 23 december kunnen inspraakreacties ook per post gestuurd worden aan de gemeente Aalsmeer (afdeling Stedelijke Ontwikkeling), postbus 253, 1430 AG Aalsmeer o.v.v bestemmingsplan Aalsmeer Dorp. Een email sturen kan ook: info@aalsmeer.nl onder vermelding van voorontwerp bestemmingsplan ‘Aalsmeer Dorp’.

Na de terinzagelegging worden de reacties verwerkt en beantwoord in een Nota van Beantwoording. Dan neemt het college een besluit over eventuele wijzigingsvoorstellen en wordt het ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Op het ontwerp bestemmingsplan kunnen vervolgens zienswijzen worden ingediend. Na verwerking van de zienswijzen neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan.

Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl/bestemmingsplannen