Geschikte woningen voor iedereen in Aalsmeer

Aalsmeer – De woningmarkt in onze regio is aan het veranderen. Er zijn duidelijke signalen dat de woningmarkt weer aantrekt. Vanuit regionaal perspectief is Aalsmeer een gemeente die bij uitstek geschikt is voor het huisvesten van gezinnen. De vele eengezinswoningen, die afgelopen decennia zijn gebouwd, passen binnen dit beeld. Tegelijkertijd heeft dit binnen Aalsmeer geleid tot een tekort aan woningen voor andere doelgroepen, met name jongeren en senioren. Inzet van de gemeente is om de vrije beleidsruimte optimaal te benutten om de kansen voor woningzoekenden op de Aalsmeerse woningmarkt te vergroten. De focus ligt hierbij met name op jongeren en senioren.

Maximaal 2.000 woningen

De optelsom van ontwikkellocaties in Aalsmeer, geconfronteerd met bestaande en nieuwe beperkingen vanwege natuur en landschap en vooral het verscherpte luchthavenindelingsbesluit (LIB) maakt dat Aalsmeer nog maximaal 2.000 woningen kan toevoegen aan de bestaande voorraad. Daarna zijn volgens de huidige inzichten de grenzen wel bereikt. Deze beperkte mogelijkheden maken scherpe keuzes noodzakelijk. Waar en wanneer bouwen de komende periode en in welke categorieën zijn hierbij cruciale vragen.

Doorstroming

De onderkant van de woningmarkt zit op slot. De sociale woningvoorraad binnen de gemeente is op zichzelf groot genoeg om deze doelgroep te huisvesten. Probleem is echter de beschikbaarheid. Ongeveer 40 procent van de corporatieve woningen (circa 1.200) wordt bewoond door huishoudens met een inkomen boven de 34.911 euro en voor hen zijn deze woningen niet bedoeld. Dit resulteert in lange wachttijden voor een sociale huurwoning. Volgens de gemeente is het op grote schaal toevoegen van sociale woningen geen oplossing voor dit probleem, wel het bestrijden van scheef-wonen en het bevorderen van doorstroming. Doorstroming wil de gemeente bevorderen door 1 of 2 persoonshuishoudens (vaak senioren) van een eengezinswoning naar een kleinere woning te begeleiden en door steun te geven bij het verkrijgen van financiering voor koopwoningen boven de sociale huurgrens. Inzet is verder om afspraken te gaan maken met Eigen Haard voor het realiseren van betaalbare nieuwbouw (huur en koop) voor met name jongeren en starters.

Transformatie vastgoed

Voor deze doelgroep liggen volgens het college ook kansen bij transformatie van leegstaand (bedrijfs of gemeentelijk) vastgoed naar betaalbare woningen. Voor ouderen is de ambitie om tot 2020 circa 180 woningen voor ouderen te bouwen met behoefte aan een vorm van zorg in lopende projecten van De Tuinen van Aalsmeer en in de Hornmeer. Verder willen de bestuurders het aanbod van huizen gericht op de inkomensgroep (net) boven de sociale huurgrens vergroten. Dit wil de gemeente doen door sterk in te zetten op nieuwbouw voor het middensegment, waardoor ook een betere doorstroming bereikt wordt. Uitgangspunt is dat iedere Aalsmeerder een geschikte woning kan vinden.

“Een gemeente zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht inkomen en gezinssamenstelling“, aldus het college. De Woonagenda Aalsmeer 2016-2020 biedt een onderlegger in deze en wordt voor het eerst besproken in de gezamenlijke vergadering van de commissies Ruimte en Economie en Maatschappij en Bestuur op dinsdag 8 december vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis.