Gemeente werkt aan nieuwe mobiliteitsagenda

Aalsmeer – In de afgelopen tijd is er gewerkt aan een Mobiliteitsagenda voor Aalsmeer. Deze agenda bepaalt het beleid voor verkeer en vervoer voor de komende jaren en heeft als doel een toekomstbestendig, bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig Aalsmeer. Vanaf vrijdag 8 oktober aanstaande tot en met vrijdag 5 november ligt de Mobiliteitsagenda ter inzage en kan iedereen hierop reageren. De agenda laat via drie uitgangspunten, bereikbaar, verkeersveilig en toegankelijk en innovatief duurzaam bereikbaar, zien hoe de verkeerstoekomst van Aalsmeer eruit ziet.

Veilige wegen

Wethouder Robert van Rijn: “Om Aalsmeer bereikbaar en toekomstbestendig te houden werken we aan een goed wegennet en goede (logistieke) verbindingen in de regio. Dit houdt in goed onderhoud, veilige wegen voor auto, fiets en loper en goede openbaar vervoer verbindingen. Op dit moment lopen er veel infrastructurele projecten in Aalsmeer om zo het achterstallige onderhoud in te lopen en Aalsmeer toekomstbestendig bereikbaar te houden. Om ook op nieuwe ontwikkelingen zoals nieuwe vormen van logistiek, de elektrische fiets en auto en de groei van Aalsmeer in te spelen is nieuw mobiliteitsbeleid voor Aalsmeer belangrijk.” 

Maatregelen en richtingen

De agenda noemt aan de ene kant concrete maatregelen en richtingen en aan de andere kant laat de agenda ook ruimte voor invulling. Deze ruimte is nodig om in te kunnen spelen op de exacte gevolgen van grote infrastructuurprojecten als de Burgemeester Kasteleinweg, Middenweg en Burgemeester Hoffscholteweg en de langetermijngevolgen van de corona-pandemie voor verkeer en vervoer die nu nog niet bekend zijn. 

Vervolgtraject

Na afloop van de reactietermijn worden de inspraakreacties beantwoord in een ‘Nota van Beantwoording’. Vervolgens legt het college van burgemeester en wethouders naar verwachting in december 2021 alle stukken ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. De Mobiliteitsagenda is vanaf vrijdag te bekijken op de website: www.aalsmeer.nl/mobiliteitsagenda.’’