Gemeente Aalsmeer tekent voor duurzame woningen

Aalsmeer – Duurzaam, goedkoper en sneller bouwen: dat is waar Aalsmeer voor wil gaan. Door woningen duurzamer te bouwen, kan de bouwsector veel bijdragen aan het halen van de klimaatdoelstellingen. Hiervoor is een ‘Convenant Duurzaam Bouwen’ gemaakt dat inmiddels al door negentig partijen is ondertekend. Ook Wethouder Willem Kikkert ondertekende het convenant namens de gemeente Aalsmeer. Wethouder Willem Kikkert: “Met de juiste afspraken maken we werk van toekomstbestendige woningbouw. Dat is niet alleen goed voor onze leefomgeving, het is ook goedkoper en sneller. Zo bouwen we samen aan een prettige plek om te wonen. Voor nu en voor de generaties na ons.”

Ambitieuze afspraken

Vanuit gemeenten en markpartijen kwam het signaal dat er grote behoefte was aan afspraken op het gebied van duurzame woningbouw. Bijvoorbeeld over circulariteit, natuurinclusief bouwen, klimaatadaptatie en energiegebruik. Provincie Utrecht en MRA hebben gehoor gegeven aan deze oproep en het convenant vormgegeven. Hierin staan ambitieuze afspraken, strenger dan de huidige wettelijke normen, zodat er sneller, goedkopere en duurzame woningen gebouwd kunnen worden. Uiteraard in samenspraak met vertegenwoordigers van bouwbedrijven, ontwikkelaars en overheidsinstellingen. Het convenant is ondertekend door tientallen gemeenten, drie provincies en meer dan dertig ontwikkelaars en bouwbedrijven.

Convenant als platform

De opstellers van het convenant willen dat de afspraken over de woningbouwnormen gaan gelden als landelijke norm. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (waar Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening onder valt) heeft al interesse getoond en volgt de uitvoering van het convenant nauwgezet. Het convenant dient ook als platform waarin organisaties elkaar vinden om de gemaakte afspraken te vertalen naar de praktijk. Het platform, dat Toekomstbestendig Bouwen heet, wordt ook gebruikt om kennis te delen, zodat er geleerd en onderzocht kan worden op welke manier er nog duurzamer kan worden gebouwd. Lees meer over het convenant op www.toekomstbestendigbouwen.nl.

Foto: Wethouder Willem Kikkert tekent het convenant ‘Toekomstbestendig Bouwen’.