Geen kettingbeding voor nieuwe inwoners Aalsmeer

Aalsmeer – Afgelopen weken stonden in de media verschillende berichten over kettingbedingen. Nieuwe bewoners in de directe omgeving van Schiphol zouden een kettingbeding moeten tekenen, waarin zij verklaren dat zij zich bewust zijn van de aanwezigheid van de luchthaven. Het kettingbeding zou ook betekenen dat nieuwe inwoners niet meer mogen klagen over geluidsoverlast en dat zij een boete van een € 100.000 kunnen krijgen als zij bij de verkoop van hun woning de nieuwe eigenaar niet informeren. “Dit beeld klopt niet”, aldus de gemeente. 

Actief informeren 

Wethouder Robbert-Jan van Duijn: “Per 1 januari 2018 zijn de regels voor woningbouw binnen de zogenaamde 20 Ke-contour veranderd. In bestaand stedelijk gebied mogen gemeenten zelf beslissen of zij woningen willen bouwen. Daarbij gelden geen beperkingen binnen de 20 Ke-contour. Dichterbij Schiphol geldt een maximum van 25 woningen per bouwplan. Daarbij hebben Rijk en gemeenten afgesproken dat gemeenten (nieuwe) inwoners in deze gebieden actief zullen informeren over de geluidsbelasting door Schiphol. Hoe gemeenten invulling geven aan deze informatieplicht, mogen zij zelf bepalen. Zij kunnen gebruik maken van een kettingbeding, maar dat is niet verplicht. De provincie heeft gemeenten een brief gestuurd met een voorbeeld van een kettingbeding en een boeteclausule. Deze brief is een eigen leven gaan leiden in de media.”

Verantwoordelijkheid gemeente 

De gemeente Aalsmeer heeft ervoor gekozen nieuwe inwoners geen kettingbeding te laten tekenen wanneer zij een woning in geluidsbelast gebied kopen. Volgens wethouder Schiphol, Robbert-Jan van Duijn, is het goed informeren van nieuwe inwoners vooral een taak van de gemeente. “Onze rol is (toekomstige) inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium helder en actief informeren over de geluidsbelasting van Schiphol. Wij zijn als gemeente verantwoordelijk voor nieuwbouwplannen. Dat betekent dat het ook onze verantwoordelijkheid is deze mensen deugdelijk te informeren. Met projectontwikkelaars maken wij er duidelijke afspraken over. Mensen moeten weten waar zij komen te wonen en een goede afweging kunnen maken. Daarbij besef ik dat hoe goed geïnformeerd mensen vooraf ook zijn, het lastig blijft in te schatten hoe je geluidshinder in de praktijk gaat ervaren. En we weten niet hoe de luchthaven zich in de toekomst gaat ontwikkelen.

Recht op klagen

Afspraken over deugdelijke informatievoorziening zijn overigens niet nieuw, maar een herbevestiging van afspraken die al gemaakt zijn in het Aldersakkoord. Dat nieuwe inwoners geïnformeerd moeten zijn, betekent overigens niet dat zij niet meer mogen klagen over geluidsoverlast. Iedere inwoner heeft het recht tot klagen. Het Bewoners-aanspreekpunt Schiphol (BAS) blijft het loket voor klachten over geluidshinder.