FloraHolland gaat uit van omzetstijging

Aalsmeer – Tijdens de Algemene Ledenvergadering van FloraHolland op 11 december in Naaldwijk presenteerde algemeen directeur Lucas Vos de definitieve strategie FloraHolland 2020. De leden stemden verder in met enkele voorstellen, waaronder de voorgestelde contributie, provisie en heffingen voor 2015. Twee leden van de Raad van Commissarissen zijn herkozen en een van de leden nam afscheid. Financieel directeur Rens Buchwaldt gaf een toelichting op het jaarplan en de begroting voor 2015. FloraHolland verwacht volgend jaar een gezonde bedrijfsvoering te realiseren. De begroting gaat uit van een algehele omzetstijging van anderhalf procent. De klokomzet blijft naar verwachting dalen bij een voortgaande stijging van de directe omzet. De inkomsten blijven nagenoeg gelijk. De kosten dalen met ongeveer acht miljoen euro door lagere loonkosten die resulteren uit Kompas, het meeveren met het afgenomen werkaanbod en door lagere rente en afschrijvingen. Het nettoresultaat wordt echter begroot op nul. Dat komt vooral, omdat er een budget van achttien miljoen euro voor de doorvoering de nieuwe strategie FloraHolland 2020 wordt vrijgemaakt.

Contributie en heffingen

De leden stemden in met een verhoging van de vaste en variabele contributie. Deze verhoging is nodig om bij te dragen aan de dekking van het exploitatieverlies dat in 2013 ten laste van het eigen vermogen is gebracht. Ook het voorstel om de tarieven voor partij- en stapelwagenheffing met circa 1% te verhogen werd goedgekeurd tijdens de vergadering. Hierbij blijft de partijheffing klok gelijk en wordt de karheffing verhoogd. Aan de provisie voor 2015 verandert niets. Tot slot heeft de ALV goedkeuring gegeven om het veilinggebouw in Bleiswijk te verkopen.

Afscheid en herbenoemingen

De leden hebben tijdens de ALV de commissarissen Cees van Rijn en Joris Elstgeest opnieuw benoemd. Ook werd afscheid genomen van een van de commissarissen. Franswillem Briët heeft 8 jaar deel uitgemaakt van de RvC. Hij trad aan in een hectische periode toen de plannen voor de fusie tussen VBA en FloraHolland net bekend waren gemaakt. Vanaf 1 januari 2008 maakte Franswillem deel uit van de raad van commissarissen van het huidige FloraHolland, waarvan hij van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2013 voorzitter was. Als dank voor zijn inzet, betrokkenheid en staat van dienst, ontving Franswillem de FloraHolland Diamant die hem werd opgespeld door Bernard Oosterom, voorzitter van de RvC. In de voorjaarsvergadering op 4 juni 2015 wordt een voorstel gedaan voor een opvolger.