Zorg Akkoord: De juiste zorg op de juiste plek

De Ronde Venen – Het CDA heeft via haar fractievoorzitter Jan Rouwenhorst schriftelijke vragen gesteld over de voortgang van de uitwerking van het integrale Zorgakkoord, waar de gemeente voor haar inwoners een grote rol in speelt. Eén van de uitgangspunten van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) is ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Leefstijl en preventie hebben een grote rol in het IZA. Het CDA wil weten welke voorstellen namens college zijn ingediend en goedgekeurd om dat vanaf 2024 te realiseren. Ook wil het CDA inzage in de bijbehorende plannen van aanpak.

Vastlopen
De titel van het nieuwe Integraal Zorgakkoord luidt: ’Het moet en kan beter, anders lopen we vast.’ Eén van de speerpunten van het beleid is verlaging van de hoge werkdruk bij de huisartsen. Eén van de middelen is een bredere inzet van het welzijnsdomein. Zo moet de zorg betaalbaar en bereikbaar blijven.

Passend ondersteunen
Gemeenten hebben een wettelijke taak in het bieden van passende ondersteuning in de zelfredzaamheid van mensen. Dat geldt ook voor het bevorderen van een gezond en actief leven. Die inzet is nodig  om te kunnen komen tot een gezonde samenleving en het voorkomen of uitstellen dat mensen ziek worden. Daardoor zou de instroom in duurdere zorgvoorzieningen beperkt kunnen worden. De gemeente moet daarbij samenwerken met huisartsen, de wijkverpleging. De noodzakelijke basis is vastgelegd in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Sportakkoord II. Het gaat om het maatschappelijk fundament, zodat inwoners gezond en weerbaar kunnen opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving. In die samenleving moet sprake zijn van een sterke sociale basis. Om dat te kunnen bereiken zijn sportbeoefening en deelname aan cultureel-maatschappelijke activiteiten belangrijk.

Samenhang in aanpak
Om de afspraken na te kunnen komen, komt elke gemeente in aanmerking voor een speciale uitkering (Spuk), maar dan mag het niet alleen gaan om plannen op papier. Daarom wil het CDA  weten hoe een en ander in concrete beleidsdoelen en gezamenlijke afspraken over de uitvoering daarvan voor het jaar 2024 en daarna al is vastgelegd. Daarin moet duidelijk staan wat de samenhangende, lokale aanpak is op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én de sociale basis. Naast doelen gaat het om acties, die uitgevoerd worden. De regering wil ook dat er een omslag wordt gemaakt van concurrentie naar samenwerking. De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het eerder genoemde GALA en het Preventieakkoord.

Traditioneel pilletje
Het CDA heeft er nog geen duidelijk zicht op of alle door het Rijk beschikbaar gestelde middelen op tijd zijn aangevraagd en hoe die vervolgens ten volle worden benut ten gunste van daadwerkelijke activiteiten voor alle verschillende inwonersgroepen. Eén van de vragen gaat over het regiobeeld. Dat geeft inzicht in de samenstelling van de bevolking en de daarbij behorende ontwikkeling van de zorgvraag. Lokale welzijnsorganisaties en welzijns-coaches krijgen een belangrijker rol in de uitvoering van het gezondheidsbeleid. Het CDA wil weten wat dit betekent voor de werkzaamheden die Stichting Tympaan De Baat uitvoert als opdrachtnemer van de gemeente. ‘Welzijn op Recept’ wordt het nieuwe beleid: in plaats van het ‘traditionele pilletje’ voor te schrijven, gaat de huisarts patiënten met psychosociale klachten doorverwijzen naar een welzijnscoach.