Compacte terugblik op vergaderingen commissies

Aalsmeer – Een compacte terugblik van de bespreking van de onderwerpen die op de agenda’s stonden van de vergaderingen van de commissies Ruimte & Economie en Maatschappij & Bestuur die vorige week werden gehouden.

Centrumvisie Aalsmeer

Naar de Centrumvisie ging de meeste aandacht uit van het publiek. Deze visie is opgesteld om het winkelgebied in Aalsmeer centrum te ontwikkelen tot een aantrekkelijke, herkenbare en karakteristieke plek voor Aalsmeer en haar bezoekers. De inspreker namens de ondernemers van Meer Aalsmeer gaf aan dat Meer Aalsmeer zich in de visie kan vinden. Het verzoek aan de commissieleden was dan ook om tempo erin te houden zodat er snel tot uitvoering overgegaan kan worden. De commissie was positief over de Centrumvisie maar aantal fracties gaf aan te twijfelen over de oplossing voor eenrichtingsverkeer op het Raadhuisplein: een rotonde op de Van Cleeffkade, Stationsweg, Uiterweg werd een meer voor de hand liggende oplossing gevonden. De wethouder deed de toezegging om meer achtergrondinformatie naar de raad te zenden over de gekozen oplossing. Bepaald werd om het verder te bespreken in de raadsvergadering van 31 oktober en het ter besluitvorming voor te leggen.

Beeldkwaliteitsplan Dorp

De commissie had enkele vragen, suggesties en opmerkingen over het beeldkwaliteitsplan. Dat plan is opgesteld om de verblijfskwaliteit en de aantrekkingskracht van het centrum te verbeteren. De reactie van de wethouder was afdoende om het voorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad in de vergadering van 31 oktober.

Herenweg 60 

De commissie had weinig vragen of opmerkingen over dit voorstel. Er zijn geen bedenkingen ten aanzien van de bouw van een woning aan Herenweg 60 in Kudelstaart. Dit voorstel zal als hamerstuk geagendeerd worden voor de raadsvergadering van 31 oktober.

Polderzoom 2e fase

Ook kon de commissie zich vinden in de wijziging van het bestemmingsplan waardoor de bouw van 121 tot 125 woningen in Polderzoom 2e fase mogelijk wordt gemaakt. Ook dit voorstel zal als hamerstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 31 oktober.

Programmabegroting 2020 

Op donderdag vond in de commissie M&B een eerste bespreking plaats van de programmabegroting 2020. De fracties stelden vragen aan de wethouders om meer inzicht te krijgen in de gekozen beleidsrichtingen en de toebedeelde financiën. Met de verkregen antwoorden gaan de fracties zich voorbereiden op de vergadering over de begroting op donderdag 7 november. In die vergadering zal besloten worden hoe het geld voor de gemeente in 2020 besteed zal worden. De begrotingsvergadering is openbaar voor belangstellenden te bezoeken, net als overigens de raadsvergadering op donderdag 31 oktober. Aanvang is 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.