Commissie vergadert over Oosteindedriehoek

Aalsmeer – Op dinsdag 12 oktober komen de leden van de commissie Ruimte en Economie ter vergadering bijeen in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering begint om 20.00 uur en voorzitter is Nanda Hauet. Na de vaststelling van de agenda en de mededelingen vanuit het college komt als eerste de Startnotitie Oosteindedriehoek deelgebied 1 aan de orde. Het doel van de startnotitie Oosteindedriehoek deelgebied 1 is om het ruimtelijk kader en de randvoorwaarden voor deze ontwikkeling te bepalen. Op deze manier wordt woningbouw op de voormalige glastuinbouwgronden tussen de Aalsmeerderweg, Legmeerdijk en woonwijk Nieuw Oosteinde mogelijk gemaakt. 

In het plangebied wordt ruimte gereserveerd voor de realisatie van een Integraal Kind-Centrum. Portefeuillehouders zijn de wethouders Robert van Rijn en Bart Kabout. Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 28 oktober 

Omgevingsplan

Vervolgens wordt gesproken over het adviesrecht buitenplanse omgevingsplanactiviteit en delegatiebesluit gemeentelijk omgevingsplan. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet kan het college zonder tussenkomst van de gemeenteraad besluiten nemen om af te wijken van het omgevingsplan met een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Het doel van dit voorstel is dat de gemeenteraad aangeeft in welke gevallen de raad vooraf bindend advies uit wil brengen aan het college over bepaalde afwijkingen van het omgevingsplan. De raad wordt tevens voorgesteld de vaststelling van bepaalde onderdelen van het omgevingsplan te delegeren aan het college van B&W. Aanleiding voor beide besluiten is de verwachte inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2022. Portefeuillehouder is wethouder Bart Kabout. Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 28 oktober.

Fusie Weesp en Amsterdam

Daarna staat het toestemmingsbesluit raad gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied ter behandeling op de agenda. Dit in het kader van de op handen zijnde fusie tussen de gemeenten Weesp en Amsterdam. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de tijdelijke toetreding van de gemeente Weesp aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied per 1 januari 2022. Gedurende 2022 fuseert Weesp met de gemeente Amsterdam. Door de tijdelijke toetreding van Weesp aan de Omgevingsdienst is het grondgebied van Weesp het gehele jaar onderdeel van deze samenwerking, wat een wettelijk vereiste is. Portefeuillehouder is wethouder Wilma Alink-Scheltema. Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 28 oktober Bijlagen

Regionale samenwerking

Tot slot komt de Regionale samenwerking aan de orde en wordt het openbare deel van de vergadering besloten met het vragenkwartier. Het publiek mag, rond half elf, naar huis terwijl de commissieleden nog een agendapunt gaan behandelen achter gesloten deuren. De vergadering van de commissie Maatschappij en Bestuur op donderdag 14 oktober, gaat niet door.