Centrumvisie nu naar gemeenteraad

Aalsmeer – De plannen om Aalsmeer centrum aantrekkelijker, bereikbaarder en herkenbaarder te maken zijn na een uitvoerige inspraakronde onderschreven door het college van burgemeester en wethouders. De Centrumvisie en het Beeldkwaliteitsplan worden nu ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. De plannen hebben een visietraject doorlopen waarvoor veel belangstelling was.

Dat bleek onder andere dit voorjaar uit de informatiemarkt en uit de beeldvormende behandeling in de commissievergadering Ruimte & Economie. Tijdens het visietraject zijn klankbordgroepen met belanghebbenden (ondernemersvereniging Meer Aalsmeer, eigenaren, wijkoverleg de Dorper en bewoners) en specialisten ingezet waarvoor iedereen zich kon aanmelden. In deze klankbordgroepen zijn duurzame en toekomstbestendige oplossingen aangedragen die uiteindelijk zijn verwoord in de Centrumvisie. Hiermee ontstond een podium waar diverse vraagstukken ‘bottom-up’ aan de orde kwamen.

Aantrekkelijk en herkenbaar

Het college van burgemeester en wethouders heeft zoals bekend de ambitie het centrum van Aalsmeer te ontwikkelen tot een aantrekkelijke, herkenbare en karakteristieke plek: zowel functionele als specialistische detailhandel, cultureel maatschappelijke functies en horeca. Alle plekken met elkaar verbonden in een openbare ruimte van hoge kwaliteit, met voldoende verblijfs- en parkeerplekken, groen en water. Het wordt een gezelliger centrum in beleving en gebruik, met de mogelijkheid voor boodschappen bij een supermarkt en de kleine speciaalzaak, maar ook voor een kop koffie, een diner, een bezoek aan een culturele of maatschappelijke instelling of een ontmoeting op een levendig terras, een besloten plein of een prettige plek aan het water.

Tweeëntwintig reacties

Op de plannen kwamen gedurende de inspraaktermijn tweeëntwintig reacties binnen. De algehele toonzetting van deze reacties is positief opbouwend. Een aantal insprekers constateert dat grootschalig onderhoud lange tijd niet heeft plaatsgevonden en dat het tijd wordt voor de aanpak van scheve stoepjes en verkeersopstoppingen. Twaalf insprekers geven blijk van steun voor de visie, al dan niet in de vorm van positief opbouwende suggesties. Acht insprekers geven neutrale suggesties of inspraakreacties. Twee insprekers hebben eigen plannen die niet binnen de contouren van de Centrumvisie vallen.

Groen en vergroening

Er waren veel vragen op een gedetailleerdere schaal, zoals groen en vergroening. Die plannen worden opgesteld nadat de hoofdlijnen van de Centrumvisie door de gemeenteraad zijn onderschreven. Op het inrichtingsniveau vindt vervolgonderzoek, ontwerp en opnieuw participatie plaats. Veel opties blijven daarmee open. Die opties moeten wel passen binnen de kaders van de Centrumvisie. De Centrumvisie wordt samen met de Nota van Beantwoording aan de gemeenteraad aangeboden ter vaststelling. Indieners van een reactie krijgen de Nota van Beantwoording geanonimiseerd toegestuurd.