Aandelen afval en moties in Raadsvergadering

Aalsmeer – Op donderdag 15 december komt de gemeenteraad weer ter vergadering bijeen. Tijdens deze vergadering worden onder andere de gewijzigde begroting van Amstelland-Meerlanden, de procesnotitie Sociaal Domein en de inbesteding voor de verwerking van huishoudelijk restafval bij Omrin behandeld.

Huishoudelijk restafval

Het contract voor de verwerking van huishoudelijk restafval met het AEB verloopt per 31 december 2022. Het college stelt de raad voor te besluiten tot inbesteding van de nascheiding van fijn huishoudelijk afval bij Omrin b.v. Als de gemeenteraad geen wensen of bedenkingen heeft zal de gemeente overgaan tot koop van 45 aandelen tegen een uitgifteprijs van 4.718 euro per aandeel.

Bescherming tegen Vliegtuighinder

Het is mogelijk dat fracties moties indienen in de raadsvergadering. Met deze moties geven ze een opdracht aan het college van burgemeester en wethouders om bepaalde zaken uit te voeren. Voor deze vergadering is er een motie aangekondigd door een aantal fracties om een financiële bijdrage te leveren aan de Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder. Formeel is dit nog geen agendapunt, omdat moties pas ingediend kunnen worden tijdens de raadsvergadering. Bij de vaststelling van de agenda zal duidelijk worden of deze motie wordt ingediend en besproken. Belangstellenden zijn van harte welkom om de openbare raadsvergadering in de raadzaal bij te komen wonen. De volledige agenda inclusief alle bijbehorende stukken zijn te vinden op de website. Via www.aalsmeer.nl kan de vergadering vanaf 20.00 uur ook rechtstreeks gevolgd worden of achteraf teruggekeken worden. Voor vragen over de vergadering kan contact opgenomen worden met de griffie via griffie@aalsmeer.nl. Inspreken is tijdens een raadsvergadering niet mogelijk.