3 Varianten voor afval inzameling in Aalsmeer

Aalsmeer – In het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het opstellen van een nieuw afvalplan waarbij de doelstelling is om te komen tot 75 procent afvalscheiding en 100 kilo restafval per inwoner per jaar. Het college heeft het plan, dat inmiddels in een ver gevorderd stadium is, in samenwerking met de gemeenteraad opgesteld. 

Afvalstromen

Op basis van de participatie met inwoners en diverse sessies met raadsleden worden er op dit moment drie varianten uitgewerkt voor de toekomstige wijze van afval inzamelen in Aalsmeer. Eén van de drie is alle afvalstromen aan huis inzamelen, dus eigenlijk ongewijzigd zoals er nu ingezameld wordt: Afvalbakken voor restafval (grijs), gft (groen) en de blauwe container voor oud papier en karton (opk) en verzamelen van plastics, metalen en drankenkartons (pmd) en deze zelf naar de inzamelpunten brengen. 

De tweede variant is omgekeerd inzamelen. Het restafval dienen de inwoners dan zelf in ondergrondse wijkcontainers te gooien. De andere afvalstromen (gft, opk en pmd) dienen aan huis ingezameld te worden. 

De derde variant verschilt niet veel van de eerste: Alle afvalstromen worden aan huis ingezameld waarbij plastics, metalen en drankenkartons zich in het restafval bevinden. Het pmd wordt dan gescheiden van het restafval in de fabriek.

Het plan is overigens nog niet voldoende uitgekristalliseerd. Er vinden nog doorrekeningen plaats ten aanzien van de kosten, de effecten op het milieu en het serviceniveau. 

In raad september

Het afvalplan zou behandeld worden in de raadsvergadering van 18 juni aanstaande, maar is verplaatst naar de raad van 17 september. Volgens het college is uitstel nodig om de zorgvuldigheid van het proces te behouden. 

Aan de raad gaat een voorkeursvariant gepresenteerd worden, maar de fracties krijgen wel inzicht in de consequenties qua milieu, kosten en service van alle drie de varianten.