Proef: Recreatie in 10 woonarken jaarrond

Aalsmeer – Eind 2013 is de Woonarkenverordening vastgesteld. Hieruit vloeit voort dat woonarken voor niet-permanente bewoning enkel gebruikt mogen worden voor recreatie in de periode 1 april tot en met 15 oktober. In de winterperiode is recreatie niet toegestaan.

In de Structuurvisie Uiterweg is echter opgenomen dat de mogelijkheid tot jaarrond recreatie met betrekking tot arken bestemd voor niet-permanente bewoning door de gemeente in overweging genomen kan worden, omdat dit vaak een voorwaarde is voor investeerders. Het college van burgemeester en wethouders hebben nu besloten het jaarrond recreëren in woonarken als proef toe te staan bij één jachthaven. Middels een brief zijn de leden van gemeenteraad hier op 3 november van op de hoogte gesteld: Bestuurlijk is toegezegd dat in het kader van jaarrond recreatie een pilot gedraaid zal gaan worden. Met jachthaven De Oude Werf aan de Uiterweg 127 is overeenstemming bereikt voor deelname aan een dergelijke pilot. Afgestemd is dat het in de gehele periode van 16 oktober tot en met 31 maart voor wat betreft een tiental woonarken in de jachthaven toegestaan is deze te gebruiken voor recreatieve doeleinden. Voorwaarden zijn dat enkel een tiental woonarken deel neemt aan de pilot, voor de overige woonarken in de jachthaven is deze niet van toepassing, de arken mogen enkel gebruikt worden voor recreatieve doeleinden, gebruik voor een ander doel is niet toegestaan. In de huurovereenkomst met gebruikers neemt de jachthaven waarborgen op met betrekking tot het tegengaan van permanente bewoning. De jachthaven houdt een nachtregister bij welke altijd voor de gemeente beschikbaar is. In het nachtregister dienen naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en de dag van aankomst en van vertrek genoteerd te worden.

Tijdens de ‘proeftijd’ zal extra aandacht worden besteed aan toezicht met betrekking tot deze specifieke jachthaven. De teams Omgevingsvergunningen en Handhaving en Buitenruimte zullen zeer regelmatig een controle bezoek aan de jachthaven brengen en zullen te allen tijden toegang hebben tot het nachtregister.

Tot slot merkt het college in het schrijven op dat toeristenbelasting zal worden geheven. Aan het einde van de pilotperiode zal een evaluatie plaatsvinden.