Moet De Voedselbank op zoek naar een nieuw onderkomen?

De Ronde Venen – Stichting Voedselbank De Ronde Venen is huurder van de ruimte Karekiet 49 in Mijdrecht en het huidige huurcontract (zonder financiële verplichtingen vanuit de Voedselbank) loopt tot en met 2024. De gemeente stelt de locatie van waaruit voedsel wordt verstrekt in Mijdrecht, geheel om niet ter beschikking. Op die manier toont de gemeente betrokkenheid bij de situatie van arme huishoudens. Het bestuur verwacht dat, in onderling overleg met de gemeente De Ronde Venen, een verhuizing zal (moeten) plaatsvinden binnen 1 tot 5 jaar. Vooruitlopend op de (aanstaande) verhuizing is hiervoor in de jaarrekening 2022 al een reservering opgenomen van 25.000 euro.

Voedselbank De Ronde Venen heeft als belangrijkste doelstellingen: het bieden van directe, kosteloze voedselhulp en het verstrekken van kleding aan mensen die het financieel tijdelijk echt niet redden, het voorkomen van verspilling van goed voedsel. Daarbij geldt ook het bieden van advies en begeleiding aan cliënten onder het motto ‘geen pakket zonder traject’. Voedselbank DRV streeft ernaar dat cliënten binnen drie jaar weer zelfstandig in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Een aantal cliënten heeft die termijn overschreden.

Giften en donaties
De Voedselbank is afhankelijk van giften en donaties, zowel in geld als in natura. De inkomsten van de Voedselbank bestaan uit giften en donaties vanuit het bedrijfsleven, particulieren, stichtingen en verenigingen, scholen, kerkelijke instanties en ledenuitkeringen van Voedselbank Nederland. De Voedselbank is zo transparant mogelijk over de wijze waarop zij deze middelen gebruikt in haar dagelijkse werkzaamheden. Op deze manier wenst zij aan haar donateurs te kunnen aantonen dat Voedselbank DRV dankbaar is voor de donaties, deze met respect behandelt en dat de donaties op correcte wijze worden aangewend. De Voedselbank telt zo’n 90 vrijwilligers, die geen van allen een vergoeding ontvangen voor hun inspanningen.

Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van voedselpakketten en kleding gelden strenge toekenningscriteria. Voor het jaar 2023 moet elke client aantonen minder dan 190 euro netto per maand over te houden plus daarbij 110 euro per inwonend persoon. Dit is het maandelijks maximale ‘vrij te besteden’ bedrag na aftrek van alle lasten, zoals huur, energiekosten en zorgverzekering.

Nieuw onderkomen
Uit de jaarcijfers over het jaar 2022 blijkt een stijging van 12 procent van het aantal huishoudens dat gebruik maakt van de Voedselbank. Het jaar begon met 83 huishoudens bestaande uit 267 personen, waarvan 124 kinderen (t/m 17 jaar). Het aantal huishoudens was aan het eind van vorig jaar gestegen tot 93.

De Voedselbank moet van de gemeente op zoek naar een nieuw onderkomen. Al langere heeft de gemeente plannen op de locatie van de voormalige basisschool ‘De Trekvogel’ woningen te laten bouwen. Het ligt voor de hand dat ook de andere maatschappelijke organisaties, zoals inloophuis ‘Het Anker’, die nu gebruik maken van de locatie, om moeten zien naar een ander onderkomen.

Het huidige huurcontract met de Voedselbank loopt officieel tot eind 2024. Is het echt nodig dat het voormalige schoolgebouw dat nu een duidelijk maatschappelijke bestemming heeft gesloopt moet worden? En biedt de gemeente dan de huidige huurders, die met hun organisaties niet gemist kunnen worden, dan een mooie locatie en goed onderkomen zonder commerciële tarieven te rekenen?