De Ronde Venen: klimaatneutraliteit in 2050

De Ronde Venen – De coalitiepartijen (D66, Ronde Venen Belang en VVD) legden na de verkiezingen van 2022 vast dat gemeente De Ronde Venen streeft naar klimaatneutraliteit in 2050 in plaats van 2040. Dat is nu het uitgangspunt voor het college. De gemeente richt zich daarbij op de aanleg van zonnevelden. Enerzijds omdat dit een bewezen techniek is, anderzijds omdat de gemeenteraad grote windturbines binnen de gemeentegrenzen heeft uitgesloten. Dat geldt ook voor zonnepanelen op plassen.

Naast zon op dak zijn grootschalige zonnevelden nodig om voldoende duurzame energie op te wekken. Dat houdt in dat veranderingen in de ruimtelijke ordening noodzakelijk zijn. De invloed die zonnevelden kunnen hebben op de kwaliteit van het landschap en de omgeving is bijzonder relevant.

Behulpzaam ondersteunend

Om de aanleg en werking van zonnevelden mogelijk te maken wordt een zogenoemde ‘uitnodigingsplanologie’ toegepast. Die houdt in dat de gemeente vooraf duidelijk aangeeft waar ruimtelijke veranderingen als passend worden beschouwd. Zo weten de eventuele initiatiefnemers van zonnevelden welke ‘heldere eisen en wensen’ er zijn. Die aanpak is vastgelegd in het ‘Beleidsplan grootschalige zonnevelden De Ronde Venen 2023’. Die beleidsregels van de gemeente zijn te vinden op de site Overheid.nl en voor iedereen te lezen.

Als wordt voldaan aan die ‘heldere eisen en wensen’ stelt de gemeente zich uitnodigend en behulpzaam ondersteunend op tegenover initiatiefnemers voor zonnevelden.

Inpassingsvoorwaarden

Allereerst gaat het bij die vastgelegde voorwaarden van de ‘uitnodigingsplanologie’ om zogeheten ‘inpassingsvoorwaarden’. Wat is de draagkracht van het landschap van De Ronde Venen en met welke uitgangspunten wordt een goede landschappelijke inpassing van zonnevelden geborgd?

De tweede soort voorwaarden gaat over verplichte participatie. De derde groep voorwaarden gaat over ‘financieel meeprofiteren’.