De Ronde Venen voert referendum in

De Ronde Venen gaat het mogelijk maken de mening van inwoners te peilen via een referendum. Via een referendum kunnen inwoners zich uitspreken over voorgenomen besluiten van de gemeenteraad. Het initiatief voor een referendum kan zowel van inwoners als van de gemeenteraad komen. Het college heeft op 23 augustus 2022 een voorstel voor de spelregels voor een referendum vastgelegd in een verordening en deze naar de gemeenteraad gestuurd. De gemeenteraad behandelt de verordening waarschijnlijk in haar vergadering van 6 oktober.  

“Inwoners en ondernemers zitten bij het college in het hart. Daarom vinden we het belangrijk hen te betrekken en gezamenlijk met hen het beleid vorm te geven’’, zegt wethouder Maarten van der Greft, verantwoordelijk voor de portefeuille inwonerparticipatie. ”De mogelijkheid van een referendum dwingt politici om bij voorbaat meer rekening te houden met de wensen van inwoners. Het vormgeven van de gemeente gebeurt niet alleen in het gemeentehuis. Als college willen we dit samen met inwoners, ondernemers en organisaties doen. Dit zorgt voor betrokkenheid, woon- en werkplezier en draagvlak voor besluiten.’’

Inwonersparticipatie

De gemeente kent al verschillende vormen van inwonersparticipatie, bijvoorbeeld inwonersbijeenkomsten, het inwonerpanel of informatieverstrekking via website, krant of social media. Hoe de gemeente omgaat met die middelen en wat inwoners, ondernemers en gemeente van elkaar mogen verwachten komt te staan in het inwonersparticipatiebeleid. De komende tijd wordt daarover met organisaties en de gemeenteraad gesproken. Ook wordt het inwonerspanel en de Jongerenadviescommissie geraadpleegd. Het beleid wordt waarschijnlijk in de gemeenteraad van december ter besluitvorming aangeboden.

Kers op de taart

Vooruitlopend op de vaststelling van het inwonersparticipatiebeleid en als ‘kers op de taart’ wordt de mogelijkheid van het referendum geïntroduceerd: Een ultieme vorm van inwonerparticipatie, waarbij inwoners zich kunnen uitspreken over voorgenomen besluiten van de gemeenteraad. Wethouder Maarten van der Greft: “Een referendum is een uitstekend middel om inwoners te betrekken bij belangrijke besluitvorming. Het is niet zo dat we nu voor alles een referendum gaan organiseren. In het verleden waren de gemeentelijke herindeling en wel of geen windturbines bijvoorbeeld geschikte onderwerpen geweest.”

Inwoners kunnen referendum aanvragen

Inwoners kunnen een referendum aanvragen als ze van mening zijn dat de gemeente niet de juiste keuzes maakt. De referendumverordening maakt de aanvraag van een referendum door zowel gemeenteraad als inwoners mogelijk en geeft spelregels over hoe dit verloopt. Het college heeft in het coalitieakkoord “In het hart’ al aangekondigd een referendum te houden over de toekomst van het gemeentehuis. Dit vindt maart volgend jaar plaats, gelijktijdig met de verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschap.