Commerciële zonnevelden in De Ronde Venen

De Ronde Venen – De gemeente De Ronde Venen wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat de gemeente evenveel energie wil opwekken als dat ze verbruikt, en dat zonder fossiele brandstoffen zoals aardgas. Een van de manieren om dat te bereiken is het plaatsen van zonnevelden: velden met zonnepanelen die elektriciteit opwekken uit zonlicht. De gemeente heeft in 2023 een beleidsplan vastgesteld voor grootschalige zonnevelden, waarin staat waaraan een plan voor een zonneveld moet voldoen om een vergunning te krijgen. Maar wat zijn de voor- en nadelen van zonnevelden voor de gemeente, de inwoners en het milieu?

Voordelen van zonnevelden
Zonnevelden leveren een belangrijke bijdrage aan de energietransitie, oftewel de overgang van fossiele naar duurzame energiebronnen. Zonnevelden kunnen in 2030 ongeveer 40% van de elektriciteitsvraag in de gemeente dekken, volgens het Transitieplan Elektriciteit. Zonnevelden verminderen de uitstoot van broeikasgassen, die verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde en de klimaatverandering. Zonnevelden stoten geen CO2 uit tijdens de productie van elektriciteit, in tegenstelling tot bijvoorbeeld kolencentrales of gasgestookte centrales. Zonnevelden kunnen de lokale economie stimuleren, door het creëren van werkgelegenheid, het verlagen van de energierekening en het vergroten van de energie-onafhankelijkheid. Zonnevelden kunnen ook financieel aantrekkelijk zijn voor grondeigenaren, die een vergoeding krijgen voor het verhuren van hun land. Bovendien kunnen inwoners participeren in zonnevelden, bijvoorbeeld door te investeren in een coöperatie of door zelf stroom af te nemen van een zonneveld.

Nadelen van zonnevelden
Zonnevelden hebben een grote ruimtelijke impact, die invloed kan hebben op het landschap, de natuur en de recreatie. Zonnevelden kunnen het open en groene karakter van de gemeente aantasten, het uitzicht verstoren of de biodiversiteit verminderen. Zonnevelden kunnen ook conflicteren met andere functies van het land, zoals landbouw, waterberging of cultuurhistorie. Zonnevelden kunnen weerstand oproepen bij omwonenden, die zich zorgen maken over de gevolgen voor hun leefomgeving, hun inspraak of hun belangen. Zonnevelden kunnen ook leiden tot sociale ongelijkheid, als sommige groepen meer profiteren dan anderen, of als sommige gebieden meer belast worden dan anderen. Zonnevelden zijn afhankelijk van het weer en de seizoenen, waardoor ze niet altijd evenveel elektriciteit leveren. Zonnevelden hebben daarom een goede aansluiting op het elektriciteitsnet nodig, om de stroom te kunnen transporteren en balanceren. Zonnevelden hebben ook een beperkte levensduur, waardoor ze na verloop van tijd vervangen of verwijderd moeten worden.

Conclusie:
Zonnevelden zijn een onmisbaar onderdeel van de oplossing om de gemeente De Ronde Venen in 2050 klimaatneutraal te maken. Zonnevelden kunnen veel duurzame elektriciteit opwekken, de CO2-uitstoot verminderen en de lokale economie versterken. Maar zonnevelden hebben ook nadelen, die zorgvuldig afgewogen moeten worden tegen de voordelen. Zonnevelden kunnen het landschap, de natuur en de recreatie beïnvloeden, weerstand oproepen bij omwonenden en afhankelijk zijn van het weer en het net. Daarom is het belangrijk dat zonnevelden op een verantwoorde en participatieve manier worden ontwikkeld, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen en belangen van alle betrokkenen. Onze redactie gaat de komende weken dieper in, in deze materie. Voor deel 1, zie elders in dit blad