CDA: Puntjes op de i voor Ruimtelijk Economisch Perspectief

Bereikbaarheid, duurzaamheid en seniorengezondheid

De Ronde Venen – Vorige week is tijdens de laatste raadbijeenkomst voor de zomervakantie uitgebreid gesproken over het regionale Ruimtelijk Economisch Perspectief; een visie-stuk waarin bereikbaarheid, wonen, werken, en landschap bij elkaar komen. CDA- raadslid Simone Borgstede maakt zich zorgen over de positie die de gemeente heeft. De Ronde Venen heeft geen Openbaar Vervoer knooppunt en krijgt er kennelijk ook geen, betoogde zij. Volgens regionale plannen mag in de nabije toekomst alleen rond OV- knooppunten uitbreiding van woningbouw plaatsvinden buiten de huidige bebouwingsgrenzen. Hoe zit het dan met de woningbouwopgave die de gemeente De Ronde Venen zichzelf heeft opgelegd? Dan zullen duizenden van de nu geplande 4.800 woningen in de komende twintig jaar niet gebouwd kunnen worden. De vitaliteit van de gemeente komt dan onder zware druk. Om te zorgen dat er voor bedrijvigheid, bereikbaarheid en woningbouw in regionaal verband veel meer serieuze aandacht komt, diende Borgstede een motie in. De gemeentelijke woningbouwplannen mogen in regio-verband niet opzijgeschoven worden. De motie werd met uitzondering van D66 door alle fracties gesteund. Wethouder Rein Kroon was blij met deze steun voor zijn positie aan de onderhandelingstafel.

Duurzaamheid

Het is belangrijk dat de gemeente zelf een aantal voorkeurslocaties vaststelt waar windmolens of zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Coos Brouwer diende namens het CDA een motie in om ook op zoek te gaan naar gebieden in de gemeente die in het bezit zijn van de gemeente zelf, zoals langs dijken, wegen of boven parkeerplaatsen waar zonnepanelen neergelegd kunnen worden. Daarnaast diende Brouwer een amendement in waarin hij stelde dat een integrale gebiedsaanpak noodzakelijk is om te zorgen dat de lokale landbouwstructuur niet wordt doorbroken bij de toekomstige aanleg van grote zonnevelden. Versnippering van de weidegrond belemmert namelijk de toekomstbestendigheid van rendabele agrarische bedrijven Mogelijkheden tot uitruil van kavels en het realiseren van nieuwe ontsluitingen kunnen belangrijke instrumenten zijn voor verbetering van de bedrijfsvoering, aldus Brouwer.

Senioren en gezondheid

Ria de Korte diende namens de CDA- fractie een motie in om te komen tot versnelling in het gemeentelijk gezondheidsbeleid. De verdere ontwikkeling daarvan dreigde te vertragen. In De Ronde Venen zijn al veel maatschappelijke organisaties bezig met verschillende onderdelen van de gezondheid bij senioren. Dat geldt onder meer voor beleid tegen eenzaamheid en activiteiten voor het stimuleren van meer bewegen Het gezondheidsbeleid mag zich niet alleen toespitsen op jongeren én ook op senioren. Het gaat om een preventieve benadering om klachten te voorkomen. Dat beleid moet zo vroegtijdig mogelijk concrete vorm krijgen. De aangenomen motie roept op om direct na de zomer aan de slag te gaan en alle partners hierbij te betrekken.

Op bijgaande foto: Van links naar rechts: Simone Borgstede, Coos Brouwer en Ria de Korte