Bestemmingsplan bedrijventerrein Uithoorn ter inzage

Uithoorn Het heeft wat tijd gekost, maar gelukkig is er een volgende stap gezet in het actualiseren van het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein in Uithoorn. Vanaf 11 juni ligt het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage en kunnen geïnteresseerde reageren. Al enige tijd wordt er gewerkt aan de actualisatie van het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein. Het geldende bestemmingsplan heeft de gemeenteraad op 23 mei 1996 vastgesteld. In juni – juli 2016 heeft het (nieuwe) voorontwerpbestemmingsplan voor het bedrijventerrein ter inzage gelegen.

Tijdens de inspraakperiode in 2016 op het voorontwerpbestemmingsplan bleek dat de markt meer behoefte had aan flexibiliteit (in o.a. bouwhoogte en functiemogelijkheden). Naar aanleiding hiervan heeft de gemeenteraad in 2016 de ‘Nota ruimtelijk-economische uitgangspunten’ (opnieuw) vastgesteld. Met het voorliggende bestemmingsplan wordt meer flexibiliteit geboden aan bebouwings- en gebruiksmogelijkheden. Daarmee wordt ruimte gegeven aan de mogelijkheid om als ondernemer door te ontwikkelen en blijft het bedrijventerrein een aantrekkelijke vestigingslocatie voor de gevestigde (lokale) ondernemers én nieuw te vestigen ondernemers.

Gezoneerd industrieterrein

Het gehele bedrijventerrein is momenteel een gezoneerd terrein. Op een gezoneerd industrieterrein zijn bedrijven toegestaan die veel geluid veroorzaken. Omdat er nog weinig grote lawaaimakers aanwezig zijn, is de mogelijkheid onderzocht het terrein te dezoneren. Met het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Uithoorn 2020’ wordt het bedrijventerrein van Uithoorn gedeeltelijk gedezoneerd: alleen de gronden aan de Energieweg 7 en Molenlaan 30 blijven geschikt voor bedrijven die veel geluid produceren. Beide terreinen worden aangemerkt als gezoneerd bedrijventerrein en hebben ieder een eigen geluidzone. Met de dezonering worden geen rechten aangetast van de bestaande bedrijven.