Vaste voorzitters bij commissies gemeente

Aalsmeer – Donderdag 8 april heeft de gemeenteraad diverse besluiten genomen om de werkwijze van gemeenteraadsvergadering, raadscommissie en presidium te verbeteren. Nieuw is dat de raadscommissies elk een vaste voorzitter krijgen. De raad heeft hiervoor functieprofielen vastgesteld. Over de voorzitters is vervolgens schriftelijk gestemd en de uitslag is nu bekend.

Herkenbaarheid vergroten
De gemeenteraad van Aalsmeer heeft twee commissies waar veel onderwerpen inhoudelijk worden besproken, voordat besluitvorming in de gemeenteraad plaatsvindt. Om de herkenbaarheid voor bewoners te vergroten, krijgen beide commissies elk een vaste voorzitter. Voor de commissie Ruimte en Economie is Nanda Hauet tot voorzitter verkozen. “Ik wil als voorzitter stimuleren dat we als commissie een inhoudelijk debat met elkaar voeren, in een taal die voor bewoners begrijpelijk is. Als bewoners een mening hebben over een onderwerp, is het belangrijk dat ze in de commissie komen inspreken of schriftelijk hun verhaal aan raadsleden meegeven. Zo kan hun mening in het debat meegenomen worden.” De voorzitter van de commissie Maatschappij en Bestuur wordt Dirk van Willegen. “Ik vind het belangrijk dat de voorzitter ertoe bijdraagt dat de inwoners van Aalsmeer de commissie goed kunnen volgen. Het moet helder en duidelijk zijn. Ik wil een podium geven aan de insprekers zodat ze op een goede manier gehoord kunnen worden.”

Plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad
De voorzitter van de gemeenteraad is de burgemeester. Soms kan het echter nodig zijn dat iemand hem vervangt, bijvoorbeeld wanneer hij zelf het woord moet voeren over een dossier. Ook voor deze plaatsvervangend voorzitter is een functieprofiel vastgesteld. Op basis hiervan is Ronald Fransen opnieuw verkozen.

Toewijzing sociale huurwoningen
De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met de herziening toewijzing sociale huurwoningen via Woningnet. Wanneer alle vijftien gemeenteraden van deelnemende gemeenten het nieuwe beleid hebben vastgesteld, is de verwachting dat jongeren en starters meer kans maken op een sociale huurwoning. Dan speelt niet langer alleen de inschrijfduur (wachtpunten) een rol, maar ook de inspanning die woningzoekenden verrichten om een woning te vinden (zoekpunten) en de specifieke persoonlijke omstandigheden (situatiepunten).

Foto: Van links naar rechts: Ronald Fransen, Nanda Hauet en Dirk van Willegen.