‘Oosteindedriehoek’ naar raad voor besluitvorming

Aalsmeer – Op 14 september heeft het college besloten de ‘Startnotitie Oosteindedriehoek deelgebied 1’ ter besluitvorming voor te leggen aan gemeenteraad. De planning is dat deze startnotitie in de gemeenteraad van oktober aanstaande behandeld wordt.

Wethouder Robert van Rijn: “Het uitgangspunt van de Aalsmeerse Woonagenda 2020 is om betaalbare woningen te realiseren voor diverse doelgroepen zoals gezinnen maar ook 1 persoonshuishoudens. In de Oosteindedriehoek kunnen we nog een groot aantal woningen bouwen die goed aansluiten bij deze uitgangspunten. Ook vormt dit bouwplan een mooie samenhang met de bestaande bouw van Nieuw Oosteinde.”

Participatie

Vanaf 18 juni tot 16 juli 2021 heeft de concept startnotitie ter inzage gelegen. Ook is er op 28 juni 2021 een digitale bijeenkomst gehouden en konden inwoners reageren op de plannen op de website participatie.aalsmeer.nl. Van de inspraakreacties is een nota van beantwoording gemaakt die ook meegezonden wordt voor de behandeling in de gemeenteraad. Na vaststelling van de startnotitie maakt de gemeente een ontwerpbestemmingsplan. Alle fases van het project worden beschreven op https://participatie.aalsmeer.nl en www.aalsmeer.nl/bouwprojecten

Wat is een startnotitie?

De startnotitie vormt het kader waaraan het te ontwikkelen bouwplan moet voldoen. De ruimtelijke en andere randvoorwaarden worden gebruikt als leidraad bij het later dit jaar op te stellen bestemmingsplan en de toetsing van het bouwplan door de gemeente. Daarnaast worden in de startnotitie voorwaarden gesteld aan de openbare ruimte met de onderdelen groen, water en parkeren. Het is in deze fase nog niet mogelijk om al in te schrijven voor de woningen.

De Oosteindedriehoek maakt deel uit van het Ruimtelijk Raamwerk Aalsmeer Oost. In dit deelgebied hebben een aantal partijen waaronder Eigen Haard, aangegeven hier woningbouw te willen realiseren.

Meer informatie over dit project op www.aalsmeer.nl/bouwprojecten