Centrumvisie met aanleg rotonde aangenomen!

Aalsmeer – Door een groep ondernemers van Meer Aalsmeer is donderdagavond 31 oktober geproost op de Centrumvisie. Deze werd tijdens de raadsvergadering besproken en is unaniem aangenomen. En dat is natuurlijk goed nieuws. De riolering in de Zijdstraat gaat vernieuwd worden en het winkelgebied in het dorp krijgt een moderne, duurzame en toekomstbestendige inrichting.

De hamerslag voor groen licht voor de Centrumvisie kon ‘geslagen’ worden na twee rondjes fracties, een schorsing en nadat de drie ingediende amendementen besproken en aangenomen waren. Deze amendementen hebben te maken met de verkeersafwikkeling en de inrichting van het Raadhuisplein. Een verkeersroute met een weg over het Raadhuisplein, voor het gemeentehuis langs, was opgenomen in de visie en al eerder hadden de fracties aangegeven hier niet gelukkig mee te zijn.

Rotonde op kruising

Er is een amendement ingediend om toch te kiezen voor de aanleg van een rotonde op de kruising Stationsweg, Uiterweg en Van Cleeffkade. Een kleine rotonde met een doorsnede van 28 meter blijkt inpasbaar te zijn. De rotonde heeft raadsbrede steun gekregen en gaat nu gerealiseerd worden. De route over het Raadhuisplein is dus van de baan.

Kruising Van Cleeffkade, Zijdstraat, Uiterweg en Stationsweg.

Doorsteek pleinen

In het tweede amendement werd de doorsteek tussen het Raadhuisplein en het Drie Kolommenplein aan de orde gesteld. Deze verbinding is nu nog alleen voor fietsers en voetgangers. Het college wil deze doorsteek ook voor auto’s open zetten om zo een parkeerroute te creëren. In het amendement wordt gesteld deze verbinding bij het oude te laten, dus alleen voor fietsers en voetgangers. Het amendement werd door het college, bij monde van wethouder Robert van Rijn, ontraden. Hij stelde voor eerst een onderzoek uit te laten voeren voordat de deur definitief dicht gegooid wordt. Hij kreeg hierin steun van vier CDA-fractieleden. Het amendement werd echter gehandhaafd en uiteindelijk met 19 stemmen voor en vier tegen aangenomen.

De verbinding voor fietsers tussen het Raadhuisplein en het Drie Kolommenplein.

Karakteristieke zichtlijn

In het derde amendement wordt de karakteristieke zichtlijn waar het beeld van godin Flora via de ophaalbrug de Marktstraat inkijkt veilig gesteld. In de Centrumvisie was mogelijke verplaatsing van de brug en het beeld opgenomen, maar de fracties willen in deze zekerheid dat deze zichtlijn niet veranderd. Dit amendement werd eveneens ontraden door het college. Als gekozen wordt voor een rotonde vervalt de route over het Raadhuisplein en is verplaatsing niet meer aan de orde.

De ophaalbrug op het Raadhuisplein met op de achtergrond het beeld van godin Flora.

Wethouder van Rijn gaf de toezegging dit facet niet verder meer in de uitwerking te zullen opnemen, maar ook dit amendement bleef staan. De toezegging van de wethouder was voor vijf raadsleden voldoende om tegen te stemmen. Achttien staken de armen wel de lucht in, met een meerderheid aangenomen dus. Dit mooie ‘plaatje’ blijft zeker behouden.

Unaniem aangenomen

Tot slot was er de hoofdelijke stemming om de Centrumvisie aan te nemen en wat dit betreft staan nu alle neuzen dezelfde kant op. De Centrumvisie met aanleg van een rotonde kreeg steun van alle fracties. Restte burgemeester Oude Kotte nog de hamerslag voor ‘aangenomen’ te geven. Hij sloot af met de woorden: “We hebben met elkaar een goed plan gesmeed om ons dorp nog mooier te maken.” De wethouders kunnen nu aan de slag met de verdere uitwerking en uiteindelijk uitvoering van de Centrumvisie. Voor de fracties houdt het ook niet op. Allen gaven aan betrokken te willen blijven bij de uitvoering en herinrichting (straten en winkels). Gevraagd is onder andere om de invoering van een zgn. boete-clausule om zekerheid te garanderen dat de ‘klussen’ binnen de gestelde periodes voltooid worden.

Door Jacqueline Kristelijn

Foto: Een groep ondernemers van Meer Aalsmeer proost op de goede afloop. De Centrumvisie is aangenomen en gaat uigevoerd worden. Foto: Meer Aalsmeer