Amendement: Precario-belasting 3,40 euro

Aalsmeer – Waarom niet 3,40 euro? Het was een vraag van fractievoorzitter Ronald Fransen tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Bestuur op donderdag 15 oktober. De vraag kwam naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders om precariobelasting te gaan heffen op kabels en leidingen, met uitzondering van water. In de Tweede Kamer zijn regelmatig discussies over het mogelijk afschaffen van deze heffing, maar zolang het nog mogelijk is, zien veel gemeenten deze belasting als een extra bron van inkomsten. Zo ook nu Aalsmeer. De ingediende motie van de VVD hierover is uitgewerkt door het college en gepresenteerd aan de fracties. In de raadsvergadering gisteravond, donderdag 29 oktober, was de definitieve beslissing en het zal niemand verbazen dat de fracties opnieuw volmondig ‘ja’ zeiden. Maar, wel anders. Niet de door het college voorgestelde tarief van 2,60 euro per strekkende meter is aangenomen, maar het door Fransen genoemde bedrag van 3,40 euro. De fracties hebben gekeken naar omliggende gemeenten en gaven aan met dit tarief in de lijn te zitten van ongeveer even grote gemeenten, zoals Lisse, Hillegom en Noordwijk. De vier grote fracties in de raad kwamen in deze met een gezamenlijk amendement. “VVD, PACT, CDA en AB beschouwen het invoeren van deze belasting en het bepalen van het tarief van een dermate groot belang voor onze Aalsmeerse samenleving dat wordt voorgesteld het tarief met ingang van 2016 te bepalen op 3,40 euro. Hierdoor kan een opbrengst van circa 1,5 miljoen euro in de gemeentelijke schatkist stromen. Gezien de gemeentelijke ambities en de nadrukkelijke wens om de woonlasten van onze inwoners te verlagen en de enige en unieke kans die we nu als raad hebben om het tarief te bepalen, wordt dit amendement ingediend”, aldus de vier partijen.

Voorzitter Jeroen Nobel, portefeuillehouder van financiën gaf aan enige moeite te hebben met de overwegingen in de toelichting en vroeg een schorsing van 5 minuten aan. Hij kwam hierna vrolijk terug. “Ik heb tot mezelf gesproken en ik vind het een zeer goed voorstel. Het college ondersteunt het amendement.” Overigens hadden de fracties er totaal geen moeite mee om deze toelichting te verwijderen en er is dan ook een streep doorgezet. Het is overigens zo dat het vaststellen van het tarief bij het invoeren van precariobelasting cruciaal is, bijstellen mag niet binnen korte tijd. Al met al blije gezichten over het vinden van deze ‘extra pot met geld’.

Woonlasten en risico’s zorg

De vier fracties hebben ook al nagedacht over de mogelijke besteding van deze 1,5 miljoen extra. In een motie stellen de partijen voor circa 30 procent van de opbrengst van de precariobelasting te reserveren voor het verlagen van de woonlasten voor huishoudens en circa 30 procent te gebruiken als bestemmingsreserve voor risico’s in de zorg. Het resterende bedrag zien de fracties graag besteed worden aan het verhogen van het kwaliteitsniveau van onderhoud van de openbare ruimte en de herinrichting van het Raadhuisplein en het Drie Kolommenplein. De motie is, net als het amendement, unaniem aangenomen.