Motie flexwoningen verworpen

De Ronde Venen – De fracties van LEF en PvdA-GroenLinks dienden afgelopen week samen een motie in voor een diepgaand onderzoek naar mogelijkheden om in De Ronde Venen flexwoningen te gaan bouwen. In ieder geval zou het onderzoek zich moeten richten op het nieuwe bedrijventerrein langs de N201. Volgens de beide fracties zou het terrein aan de Provincialeweg 7a geschikt kunnen zijn voor de bouw van tijdelijke woningen.

Strategische aankoop
De gemeente heeft het betreffende, voormalig agrarisch perceel met woning vorig jaar aangekocht voor ruim 900.000 euro. Het was een strategische aankoop, bedoeld om de toekomstige vraag naar bedrijventerrein op te vangen. Volgens de indieners van de motie is bekend dat de gemeente in het gebied zo’n 23 hectare grond in bezit heeft voor het te ontwikkelen bedrijventerrein. Onlangs nog werd de gemeente onaangenaam verrast door de aankoop van het naastliggende volkstuinencomplex door een projectontwikkelaar. Met de bouw van flexwoningen op de gemeentegrond zou een bijdrage geleverd kunnen worden aan het oplossen van huisvestingsproblemen. Ook zou het soelaas bieden voor betaalbare huren voor diverse doelgroepen. zoals starters en mensen met een beperkt inkomen.

Op voorraad
Op het genoemde perceel aan de Provincialeweg zou snel gebouwd kunnen worden. De grond ligt al lange tijd braak en die situatie zou in de komende vijf tot tien jaren niet veranderen. Bovendien zou de Minister van Volkshuisvesting al vele flexwoningen op voorraad hebben. Tot nu toe heeft de provincie toestemming gegeven om vier hectare nieuw bedrijventerrein te ontwikkelen voor 2030 en in de periode daarna nog eens vier hectare. In een derde ronde zou nog een aantal hectare extra kunnen worden toegewezen. Daarnaast is de bouw van een hoogspanningsstation ingepland. Daarvoor is acht hectare grond beschikbaar.

Motie ontraden
De indieners van de motie wilden dat het college spoedig verslag aan de gemeenteraad zou uitbrengen over de resultaten van het diepgaande onderzoek. De motie werd met ruime meerderheid verworpen. Alleen de fractie InwonersCollectief steunde de motie van LEF en PvdA-GroenLinks. Alle andere fracties zagen meer in de aanpak van de wethouder. Die ontraadde de motie. Volgens hem is sprake van beperkingen op de genoemde locatie. Dat zou te maken hebben met milieuzoneringen  ter bescherming van de leefkwaliteit. Overigens is dat tijdens de vergadering niet aangetoond.

Betere locatie
Wethouder Zevenhuis (Ronde Venen Belang): “Het is niet haalbaar. We denken een betere locatie gevonden te hebben en vinden het beter om verder te gaan op de ingeslagen weg. De verwachting is dat we u daarover in het eerste kwartaal van 2024 kunnen informeren. We zijn in onderhandeling met de eigenaar van de grond en zullen ook de steun van de provincie nodig hebben.” Om welke locatie het gaat, wilde de wethouder niet zeggen. Wel dat het ging om een locatie buiten de zogeheten ‘rode contouren’.  

Flexwoningen weer weg
Die rode contouren vormen de grenzen waarbinnen bouw van permanente woningen mag plaatsvinden van de provincie. Bij flexwoningen geldt dat de gebruiksduur strikt tijdelijk is. Daarom zou het doorlopen van het vergunningentraject aanzienlijk korter zijn dan gewoonlijk. Maar uiteindelijk moeten de woningen wel ‘verwijderd’ worden. In ieder geval komen de flexwoningen waar de wethouder op doelde niet op de locatie naast het Veenweidebad.